foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: Phạm Thị Trân Châu; ThS. Thạch Thị Rọ Mu Ni (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2019.

Mô tả: 52Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 394.26959786/ Ch125. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

- Làm sáng tỏa thêm nguồn gốc, tiến trình, thời gian và không gian diễn ra Chôl Chnăm Thmây;

- Hiểu ý nghĩa Chôl Chnăm Thmây từ đó đưa ra những giải pháp, bảo tồn và phát huy những giá trị văn hoá của Chôl Chnăm Thmây;

- Đóng góp tư liệu cho những cán bộ công tác văn hóa ở cơ sở nhất là đối với địa phương có đông đồng bào dân tộc Khmer sinh sống như xã Bình Phú, huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh trong những năm tiếp theo;

- Nghiên cứu về hoạt động sản xuất kinh tế, văn hóa - xã hội của người Khmer trên địa bàn xã Bình Phú;

- Nghiên cứu về tín ngưỡng tôn giáo; những phong tục tập quán của người Khmer ở xã Bình Phú;

- Nghiên cứu về vai trò lễ hội trong đời sống văn hóa của người Khmer xã Bình Phú;

-Trên cơ sở nghiên đưa ra những giải pháp về bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống trong lễ hội của người Khmer xã Bình Phú; giải pháp về khai thác các giá trị văn hóa của người dân tộc Khmer để góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế trong vùng đồng bào dân tộc của xã.


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn