foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: Kim Thị Ngọc Lan; ThS. Lâm Thị Thu Hiền (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2019.

Mô tả: 60Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 294.3563/ L105. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Khóa luận phân tích rõ đạo hiếu trong Phật giáo Nam tông Khmer tại Trà Vinh thông qua những tích truyện và những tư tưởng, triết lý của Phật giáo. Làm sáng tỏ những biểu hiện của đạo hiếu trong đời sống văn hóa - xã hội của người Khmer ở Trà Vinh và những giá trị tốt đẹp của đạo hiếu. Trong đó, tác giả sẽ đi sâu nghiên cứu về đạo hiếu trong Phật giáo và các nghi thức, lễ tục liên quan đến đạo hiếu trong đời sống văn hóa-xã hội của người Khmer. So sánh lễ Sen Đôn ta và lễ Vu Lan, nêu lên các giá trị của việc báo hiếu.

 


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn