foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active

Tác giả: Nguyễn Thị Ái Mỹ.

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2018.

Mô tả: 122Tr, kích thước: 30cm.

Nội dung:

Chương mở đầu: Nhập môn lý luận và lịch sử tôn giáo. Chương I: Lý luận chung về tôn giáo. Chương II: Đạo Phật. Chương III: Đạo Kitô. Chương IV: Đạo Hồi. Chương V: Một số tín ngưỡng và tôn giáo dân tộc ở Việt Nam. Chương VI: Tư tưởng Hồ Chí Minh và đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước ta về tôn giáo.

 

 

User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active

Tác giả: Nguyễn Thị Ái Mỹ.

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2017.

 

Nội dung:

Chương I: Khoa học và nghiên cứu khoa học. Chương II: Các phương pháp nghiên cứu khoa học. Chương III: Các hình thức nghiên cứu khoa học. Chương IV: Cách thức tiến hành một đề tài nghiên cứu khoa học.

 

 

 

User Rating: 4 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Inactive

Tác giả: Phan Hữu Tài.

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2015.

Mô tả: 45Tr. Tài liệu giảng dạy. Khoa Lý luận Chính trị

Nội dung.

Chương 1: Cá nhân với cộng đồng.

Bài 1: Cá nhân với cộng đồng. Bài 2: Cộng đồng dân tộc Việt Nam.

Chương 2: Công dân với Nhà nước và Pháp luật.

Bài 1: Nguồn gốc và bản chất của Nhà nước. Bài 2: Nguồn gốc và bản chất của Pháp luật. Bài 3: Trách nhiệm của công dân đối với Nhà nước và Pháp luật. Bài 4: Quyền và nghĩa vụ của công dân đối với Nhà nước và Pháp luật.

 


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn