foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: Huỳnh Thị Hồng Nhung, Lâm Thị Mỹ Lan (GV hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2017.

Mô tả: 56Tr. Kích thước: 30cm. Số định danh: 680.0959786 / Nh513. Vị trí: Phòng đọc.

Mục tiêu của đề tài:

Phát triển làng nghề đan đát thủ công mỹ nghệ xã Lương Hòa, huyện Châu Thành tỉnh Trà Vinh giai đoạn 2014 – 2016 từ đó đề xuất phương hướng, giải pháp nhằm phát triển ngành nghề đan đát thủ công mỹ nghệ xã Lương Hòa, huyện Châu Thành.

Mục tiêu cụ thể:

- Đánh giá thực trạng phát triển làng nghề đan đát - thủ công mỹ nghệ xã Lương Hòa, huyện Châu Thành;

- Đề xuất giải pháp nhằm thúc đẩy phát triển bền vững cho làng nghề đan đát thủ công mỹ nghệ.

Tác giả: Nguyễn Thị Hồng Thắm, Nguyễn Thị Thúy Loan (GV hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2017.

Mô tả: 63Tr. Kích thước: 30cm. Số định danh: 382.41318 / Th114  Vị trí: Phòng đọc.

Mục tiêu của đề tài:

Phân tích tình hình xuất khẩu gạo của Công ty Lương thực Trà Vinh từ năm 2014 đến năm 2016, từ đó đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao kim ngạch xuất khẩu gạo của Công ty trong thời gian tới.

Mục tiêu cụ thể:

- Phân tích tình hình xuất khẩu gạo của Công ty trong giai đoạn từ năm 2014 đến năm 2016;

- Phân tích các yếu tố ảnh hưởng chủ yếu đến hoạt động xuất khẩu gạo của Công ty;

- Đề xuất một số giải pháp để nâng cao kim ngạch xuất khẩu gạo của Công ty trong thời gian tới.

Tác giả: Trương Thị Diễm Trinh, Nguyễn Thị Thúy Loan (GV hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2017.

Mô tả: 52Tr. Kích thước: 30cm. Số định danh: 338.7 / Tr312. Vị trí: Phòng đọc.

Mục tiêu của đề tài:

Phân tích năng lực cạnh tranh của công ty Cổ phần Đầu tư & Phát triển Đa Quốc Gia (IDI), từ đó đề xuất một số giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh cho công ty.

Mục tiêu cụ thể:

- Đánh giá hoạt động kinh doanh của công ty Cổ phần Đầu tư & Phát triển Đa Quốc Gia (IDI) trong giai đoạn từ năm 2014 đến năm 2016;

- Phân tích các yếu tố tác động đến năng lực cạnh tranh của công ty Cổ phần Đầu tư & Phát triển Đa Quốc Gia (IDI);

- Đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của công ty Cổ phần Đầu tư & Phát triển Đa Quốc Gia (IDI).

 

Tác giả: Nguyễn Đoàn Thanh Tịnh, Nguyễn Thị Ngọc Diệu (GV hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2017.

Mô tả: 44Tr. Kích thước: 30cm. Số định danh: 338.959786 / T312. Vị trí: Phòng đọc.

Mục tiêu của đề tài:

Mục tiêu chung: Tìm hiểu, phân tích và đánh giá tình hình phát triển của Khu kinh tế Định An giai đoạn 2011-2016. Trên cơ sở đó, tìm kiếm những gì thuận lợi và hạn chế trong quá trình phát triển để từ đó gợi ý các giải pháp thích hợp góp phần vào việc phát triển Khu kinh tế Định An thêm vững mạnh.

Mục tiêu cụ thể:

- Tìm hiểu và phân tích tình hình phát triển của khu kinh tế Định An giai đoạn 2011-2016;

- Từ những kết quả đã có sau khi tìm hiểu và phân tích, tìm ra những hạn chế, khó khăn trong quá trình phát triển của Khu Kinh tế;

- Đề xuất các giải pháp thích hợp góp phần vào việc phát triển KTT Định An theo hướng bền vững.

 

Tác giả: Lư Thành Luân, Nguyễn Thị Cẩm Loan (GV hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2017.

Mô tả: 58Tr. Kích thước: 30cm. Số định danh: 332.67 / L502 . Vị trí: Phòng đọc.

Mục tiêu của đề tài:

Đánh giá thực trạng thu hút vốn đầu tư từ đó rút ra nguyên nhân và đưa ra được những giải pháp phù hợp và hiệu quả nhất nhằm đẩy mạnh thu hút vốn đầu tư vào Khu Công nghiệp Long Đức trong thời gian tới

Mục tiêu cụ thể:

- Đánh giá thực trạng thu hút vốn đầu tư vào KCN Long Đức;

- Đề xuất giải pháp đẩy mạnh thu hút vốn đầu tư vào KCN Long Đức

 

 


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn