foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:


Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

Tác giả: TS. Trầng Quang Huy (chủ biên).

Nhà xuất bản Công an Nhân dân. Năm: 2009. Mô tả: 495Tr. Kích thước: 14,5x20,5cm.

Nội dung:

Trong những năm qua, Nhà nước ta đã ban hành nhiều văn bủn quy pháp luật quan trọng về đất đai nhằm thể chế hoá đường lối chủ trương của Đảng về đất đai trong thời kỳ công nghiệp hoá và hiện đại hoá đất nước. Luật đất đai năm 2003 ra đòi nhằm giải quyết căn bản những vấn để từ trước đến nay chúng ta chưa thực hiện đầy đủ như: Quan niệm mới về sở hữu đất đai, vai trò của Nhà nước trong việc thực hiện chức năng quản lý nhà nước, vấn đề minh bạch hoá các thủ tục hành chính vê đất đai,...


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn