foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:


Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

Tác giả: PGS. TS. Đinh Xuân Lý.

Nhà xuất bản: Đại học Quốc gia Hà Nội, năm: 2013. Mô tả: 444 trang, 21cm. Số định danh: . Vị trí:

Nội dung:

Phần 1: Đối ngoại thời kỳ cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân (1945-1975). Phần 2: Đối ngoại thời kỳ cả nước thực hiện hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc (1975-2012).

 

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

Tác giả: Học viện Chính trị QG TP HCM.

Nhà xuất bản: Lý luận chính trị, năm: 2004. Mô tả: 337 trang, 21cm. Số định danh: . Vị trí:

Nội dung:

Bài 1. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu chính trị học. Bài 2. Lịch sử tư tưởng chính trị phương Tây. Bài 3.Lịch sử tư tưởng chính trị Trung Quốc cổ đại. Bài 4. Lịch sử tư tưởng chính trị Việt Nam. Bài 5. Chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh về chính trị. Bài 6. Quyền lực chính trị và cơ chế thực hiện. Bài 7. Người lãnh đạo chính trị và nghệ thuật hoạt động chính trị. Bài 8. Chính trị với kinh tế. Bài 9. Lợi ích chính trị. Bài 10. Văn hóa chính trị. Bài 11. Đảng chính trị. Bài 12. Quyết sách chính trị. Bài 13. Các tổ chức chính trị - xã hội ngoài nhà nước. Bài 14. Nhà nước pháp quyền và xã hội công dân. Bài 15. Hệ thống chính trị đương đại. Bài 16.

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

Tác giả: PGS. TS. Lê Minh Quân (chủ biên).

Nhà xuất bản: Chính trị Quốc gia, năm: 2006. Mô tả: 243 trang, 21cm.

Nội dung:

Chương I: Xu hướng chính trị - khái niệm và phương pháp nghiên cứu. Chương II: Sự phát triển mới của thế giới và tác động của nó đối với chính trị. Chương III: Hòa bình, hợp tác và phát triển trên thế giới hiện nay. Chương IV: Dân chủ hóa xã hội ở các nước hiện nay. Chương V: Hình thành trật tự thế giới mới hiện nay. Chương VI: Giải quyết các vấn đề dân tộc, sắc tộc, tôn giáo và khủng bố hiện nay. Chương VII: Tìm kiếm, lựa chọn mô hình phát triển mới ở các nước hiện nay. Chương VIII: Cải cách, đổi mới chính trị ở các nước hiện nay. Chương IX: Một số liên hệ từ việc nghiên cứu các xu hướng chính trị trên thế giới với công cuộc đổi mới ở nước ta hiện nay.

 

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

Tác giả: TS. Nguyễn Quốc Tuấn.

Nhà xuất bản: Chính trị Quốc gia, năm: 2004. Mô tả: 106 trang, 21cm.

Nội dung:

Chương 1. Nhập môn khoa học xử lý tình huống chính trị. Chương 2. Những vấn đề chung của xử lý tình huống chính trị ở nước ta hiện nay. Chương 3. Xử lý điểm nóng chính trị - xã hội. Chương 4. Xử lý tình huống chính trị xuất phát từ nạn quan liêu, tham nhũng của bộ máy cầm quyền. Chương 5. Xử lý sự chuyển giao quyền lãnh đạo trong nội bộ đảng cầm quyền như một tình huống chính trị.

 

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

Tác giả: Dương Xuân Ngọc, Lưu Văn An.

Nhà xuất bản: Chính trị Quốc gia, năm: 2003. Mô tả: 455 trang, 21cm.

Nội dung:

Cuốn sách trình bày quá trình hình thành và đặc trưng cơ bản của một số thể chế chính trị trong một số quốc gia tiêu biểu trên thế giới như: thể chế quân chủ (thể chế chính trị Liên hiệp vơng quốc Anh và Bắc AiLen, Nhật Bản, Ôxtrâylia); thể chế cộng hòa (Mỹ, Nga, Đức, Pháp, Trung Hoa); Thể chế các nước ASEAN.

 


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn