foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

(0294)3855246 - 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:


Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

Tác giả: Đặng Đình Quý (chủ biên).

Nhà xuất bản: Thế giới. Năm XB: 2012. Mô tả: 440Tr. Kích thước: 19x27cm.

Nội dung:

Phần 1: Tầm quan trọng của Biển Đông đối với thế giới và khu vực. Phần 2: Lợi ích của các bên trong và ngoài khu vực ở Biển Đông. Phần 3: Những diễn biến gần đây ở Biển Đông. Phần 4: Tranh chấp ở Biển Đông - Những khía cạnh pháp lý quốc tế. Phần 5: Giải quyết tranh chấp và quản lý xung đột ở Biển Đông. Phần 6: Phương cách và biện pháp thúc đẩy hợp tác ở Biển Đông.

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

Tác giả: PGS. TS. Nguyễn Viết Thống (tổng chủ biên).

Nhà xuất bản: Chính trị Quốc gia Sự thật. Năm XB: 2017. Mô tả: 287Tr. Kích thước: 14,5x20,5cm.

Nội dung:

Chương mở đầu. Đối tượng, phương pháp nghiên cứu và ý nghĩa học tập môn tư tưởng Hồ Chí Minh. Chương 1. Cơ sở, quá trình hình thành và phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh. Chương 2. Tư tưởng Hồ Chí Minh về vấn đề dân tộc và cách mạng giải phóng dân tộc. Chương 3. Tư tưởng Hồ Chí Minh về chủ nghĩa xã hội và con đường quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. Chương 4. Tư tưởng Hồ Chí Minh về Đảng Cộng Sản Việt Nam. Chương 5. Tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết dân tộc và đoàn kết quốc tế. Chương 6. Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng nhà nước của dân, do dân, vì dân. Chương 7. Tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hóa, đạo đức và xây dựng con người mới.

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

Tác giả: PGS. TS. Vũ Văn Nhiêm.

Nhà xuất bản Hồng Đức - Hội Luật gia Việt Nam. Năm xuất bản: 2017.

Mô tả: 385Tr, 14,5 x 20,5cm. Số định danh: 342.59707/ Nh304. Vị trí: Phòng Học liệu Quốc văn 1.

Nội dung:

Chương 1. Những vấn đề lý luận về bầu cử. Chương 2. Vai trò của bầu cử trong nhà nước pháp quyền. Chương 3. Mối quan hệ giữa đảng pháp chính trị với bầu cử và các hệ thống bầu cử điển hình trên thế giới. Chương 4. Chế độ bầu cử Việt Nam từ 1945 đến nay. Chương 5. Đổi mới chế độ bầu cử Việt Nam trong điều kiện phát huy dân chủ, xây dựng nhà nước pháp quyền XHCN của dân, do dân, vì dân và trong xu thế hội nhập quốc tế.

 

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

Tác giả: PGS. TS. Lê Minh Quân.

Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia. Năm xuất bản: 2014.

Mô tả: 326Tr, 14,5 x 20,5cm. Số định danh: 320.5322/ Qu121. Vị trí: Phòng Học liệu Quốc văn 1.

Nội dung:

Phần 1. Tư tưởng chính trị của C.Mác, Ph.Ăngghen, V.I.Lênin và Hồ Chí Minh. Phần 2. Giới thiệu một số tác phẩm của C.Mác, Ph.Ăngghen, V.I.Lênin và Hồ Chí Minh về chính trị. Phần 3. C.Mác, Ph.Ăngghen và V.I.Lênin với cuộc đấu tranh bảo vệ và phát triển tư tưởng chính trị của chủ nghĩa Mác. Kết luận

 

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

Tác giả: PGS. TS. Nguyễn Bá Dương.

Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia. Năm: 2009.

Mô tả: 254Tr, kích thước: 14,5x20,5cm.

Nội dung:

Chương 1: Từ quan niệm lịch sử đến tư duy mới về chiến lược quốc phòng của nước Việt Nam trong thời kỳ mới. Chương 2: Giáo dục quốc phòng - Con đường đúng đắn để xác lập ý thức bảo vệ tổ quốc xã hội chủ nghĩa của mỗi người dân Việt Nam. Chương 3: Tính tất yếu khách quan và thước đo giá trị đổi mới giáo dục quốc phòng trong tình hình mới. Chương 4: Biểu hiện trong thực tiễn tư duy lý luận của Đảng ta về đổi mới giáo dục quốc phòng. Kết luận.

 


Trung tâm Học liệu Trường Đại học Trà Vinh.

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn

Giấy phép trang Thông tin điện tử số 02/GP-TTĐT cấp ngày 18/12/2018, Sở TT&TT tỉnh Trà Vinh

Mã nguồn: Joomla - Diablodesign.