foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:


Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

Tác giả: GS. TS. Nguyễn Phú Trọng.

Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia sự thật. Năm xuất bản: 2023. Mô tả: 623Tr.

Nội dung:

Phần 1: Một số vấn đề rút ra từ thực tiễn công cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ở Việt Nam. Phần 2: Nhất quán phương châm: Phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực từ sớm, từ xa, cả ngọn lẫn gốc. Phần 3: Trên dưới đồng lòng, dọc ngang thông suốt,

 

User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active

Tác giả: GS. TS. Trần Ngọc Hiên (Trưởng ban biên soạn)

Nhà xuất bản Chính trị quốc gia. Năm XB: 2014. Mô tả: 691Tr. Kích thước: 21cm. Số định danh: 335.412/ H305. Vị trí: Phòng Học liệu Quốc văn 1.

Nội dung:

Kinh tế học chính trị Mác-Lênin là một bộ phận cấu thành của khoa học Mác - Lênin, nghiên cứu các quan hệ xã hội của con người trong quá trình sản xuất, trao đổi, tiêu dùng của cải vật chất qua các giai đoạn phát triển của lịch sử xã hội loài người, làm rõ bản chất của các quá trình và các hiện tượng kinh tế, tìm ra các quy luật vận động của nền kinh tế - xã hội. Giáo trình bao gồm 3 phần:

Phần mở đầu.

Phần thứ nhất: Phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa.

Phần thứ hai: Những vấn đề lý luận và chính sách kinh tế của thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam.

Giáo trình đóng vai trò là một cái khung định hướng về những quan điểm cơ bản cho việc giảng dạy và học tập kinh tế học chính trị Mác - Lênin trong điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của thế giới và của nước ta hiện nay.

 

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

Tác giả: TS. Phan Nhật Thanh, TS. Đỗ Minh Khôi, ..

Nhà xuất bản Hồng Đức - Hội Luật gia Việt Nam. Năm XB: 2017. Mô tả: 278Tr. Kích thước: 21cm. Số định danh: 340.1 / Th107. Vị trí: Phòng Học liệu Quốc văn 1.

Nội dung:

Nội dung cơ bản của tập bài giảng bao gồm các vấn đề lý luận về pháp luật như: nguồn gốc, bản chất của pháp luật, hình thức pháp luật, hệ thống pháp luật, quan hệ pháp luật, thực hiện và áp dụng pháp luật, vi phạm pháp luật và trách nhiệm pháp lý...

 

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

Tác giả: TS. Phạm Văn Sinh, GS. TS. Phạm Quang Phan (đồng chủ biên)

Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia - Sự thật. Năm XB: 2018. Mô tả: 491Tr. Kích thước: 21cm. Số định danh: 335.430711/ S312. Vị trí: Phòng Học liệu Quốc văn 1.

Nội dung:

Trình bày những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin; thế giới quan, phương pháp luận triết học của chủ nghĩa Mác - Lênin; học thuyết kinh tế của chủ nghĩa Mác - Lênin về phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa; lý luận của chủ nghĩa Mác - Lênin về chủ nghĩa xã hội

 

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

Tác giả: PGS. TS. Ngô Thành Can (chủ biên)

Nhà xuất bản Tư Pháp. Năm XB: 2017. Mô tả: 362Tr. Kích thước: 20cm. Số định danh: 172.2/ C105. Vị trí: Phòng Học liệu Quốc văn 1.

Nội dung:

Trình bày nội dung về khu vực công, người làm việc trong khu vực công; một số vấn đề cơ bản về đạo đức công chức; đạo đức công chức trong thực thi công vụ; đạo đức công chức ở một số nước trên thế giới và bàn về việc xây dựng đạo đức

 


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn