foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:


Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

 Tác giả: TS. Nguyễn Ngọc Cương, TS. Phạm Ngọc Lãng.

Nhà xuất bản Thông tin và truyền thông. Năm xuất bản: 2014. Mô tả: 378Tr. Kích thước: 19x27cm. Số định danh: 004.6/ C561. Vị trí: Phòng Học liệu Quốc văn 1.

Nội dung:

Khái niệm cơ bản về mạng máy tính. Kiến trúc mạng và mô hình kết nối các hệ thống mở OSI. Công nghệ mạng cục bộ LAN. Mạng Internet và công nghệ TCP/IP. Kết nối liên mạng với TCP/IP. Công nghệ mạng không dây và hệ thống thông tin di động. Các công nghệ phát triển ứng dụng phân tán. Quản lý mạng và vấn đề an ninh mạng

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

Tác giả: Nguyễn Xuân Cự, Nguyễn Thị Phương Loan.

Nhà xuất bản Đại học Quốc gia Hà Nội. Năm XB: 2010. Mô tả: 258Tr. Kích thước: 17x24cm. Số định danh: 363.7 / C550. Vị trí: Phòng Học liệu Quốc văn 1.

Nội dung:

Chương 1. Một số khái niệm cơ bản. Chương 2. Các nguyên lý sinh thái áp dụng trong khoa học môi trường. Chương 4. Nhu cầu và các hoạt động đáp ứng nhu cầu của con người. Chương 5. Tài nguyên thiên nhiên. Chương 6. Ô nhiễm môi trường. Chương 7. Bảo vệ môi trường và phát trlển bền vững.

 

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

Tác giả: Phạm Hoàng Ngân và các tác giả.

Nhà xuất bản: Nông nghiệp. Năm XB: 2013. Mô tả: 94Tr.

Nội dung:

Phần 1. Kênh truyền thông. Phần 2. Tiếp cận - Sử dụng - Nhu cầu thông tin của người dân nông thôn. Phần 3. Kinh nghiệm thế giới thông tin và truyền thông NN-NT-ND. Phần 4. Truyền thông và sự kiện phát triển NNNT 2009. Phần 5. Dự án đầu tư và sáng kiến  phát triển  truyền thông tam nông Việt Nam.

 

User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active

Tác giả: Dr. Adrian Rosebrock.

PyImageSearch. Năm: 2016.

Mô tả: 154Tr.

Nội dung:

1. introduction. 2. Python and required packages. 3. Loading, displaying, and saving. 4. Image basics. 5. Drawing. 6. Image processing. 7. Histograms. 8. Smoothing and blurring. 9. Thresholding. 10. Gradients and edge detection. 11. Contours. 12.where to now?

 

User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active

Tác giả: Charles P. Pfleeger, Shari Lawrence Pfleeger, Jonathan Margulies.

Nhà xuất bản Prentice Hall. Năm xuất bản: 2015.

Mô tả: 1043Tr.

Nội dung:

1. Introduction. 2. Toolbox: Authentication, Access Control, and Cryptography. 3. Programs and Programming. 4. The Web—User Side. 5. Operating Systems. 6. Networks. 7. Databases. 8. Cloud Computing. 9. Privacy. 10. Management and Incidents. 11. Legal Issues and Ethics. 12. Details of Cryptography. 13. Emerging Topics...


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn