foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:


Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

Tác giả: Gavin Powell, Carol McCullough-Dieter.

Nhà xuất bản: Elsevier Digital Press. Năm XB: 2005.

Mô tả: 627Tr, kích thước:

Mục lục:

1/ Introduction to Oracle SQL. 2/ New Features of Oracle SQL. 3/ Oracle Database Architecture. 4/ The SELECT Statement. 5/ Filtering Rows. 6/ Sorting Rows. 7/ Operators, Conditions, and Pseudocolumns. 8/ Using SQL*Plus. 9/ Single-Row Functions. 10/ Joining Tables. 11/ Grouping and Summarizing Data. 12/ Subqueries. 13/ Unusual Query Types. 14/ Expressions. 15/ Data Manipulation Language (DML). 16/ Datatypes and Collections. 17/ XML in Oracle. 18/ Tables. 19/ Views. 20/ Constraints. 21/ Indexes and Clusters. 22/ Sequences and Synonyms. 23/ Security. 24/ Basic PL/SQL.

Register to read more ...

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

Tác giả: Nguyễn Văn Huân, Phạm Việt Bình.

Nhà xuất bản: Khoa học và Kỹ thuật. Năm XB: 2009

Mô tả: 587Tr, kích thước: 16 x 24cm. Số định danh:

Mục lục:

Chương 1: Khái niệm chung về cơ sở dữ liệu. Chương 2: Cơ sở dữ liệu phân tán. Chương 3: Cơ sở dữ liệu suy diễn. Chương 4: CSDL hướng đối tượng. Chương 5: Thực hành một số ứng dụng.

Register to read more ...

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

Tác giả: TS .Nguyễn Bá Tường.

Nhà xuất bản: Khoa học và Kỹ thuật. Năm XB: 2005.

Mô tả: 587Tr, kích thước: 16 x 24cm. Số định danh:

Mục lục:

Chương 1: Mạng máy tính. Chương 2: Cơ sở dữ liệu quan hệ. Chương 3: Ngôn ngữ vấn tin SQL. Chương 4: Các phương pháp phân tán dữ liệu. Chương 5: Kiểm soát dữ liệu ngữ nghĩa và xử lý vấn tin. Chương 6: Quản lý giao dịch và điều khiển đồng thời phân tán. Chương 7: Cơ sở dữ liệu đối tượng phân tán

Register to read more ...

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

Tác giả: Elliotte Rusty Harold.

Nhà xuất bản: IDG Books Worldwide. Năm XB: .

Mô tả: 746Tr, kích thước: 14,5 x 20,5cm. Số định danh:

Mục lục:

Part I: Introducing XML. Part II: Document Type Definitions. Part III: Style Languages. Part IV: Supplemental Technologies. Part V: XML Applications.

Register to read more ...

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

Tác giả: Westy Rockwell.

Nhà xuất bản: Galileo Press GmbH Bonn. Năm XB: .

Mô tả: 746Tr, kích thước: 14,5 x 20,5cm. Số định danh:

Mục lục:

1/ Introduction and Requirements. 2/ An Environment for Java Software Development. 3/ Java Servlets and JavaServer Pages: Jakarta Tomcat. 4/ XML and XSLT: Xerces and Xalan. 5/ bonForum Chat Application: Use and Design. 6/ bonForum Chat Application: Implementation. 7/ JavaServer Pages:The Browseable User Interface. 8/ Java Servlet and Java Bean: BonForumEngine and BonForumStore. 9/ Java Applet Plugged In: BonForumRobot. 10/ JSP Taglib:The bonForum Custom Tags. 11/ XML Data Storage Class: ForestHashtable. 12/ Online Information Sources

Register to read more ...


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn