foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: Chu Huy Hà; PGS. TS. Trần Cao Đệ.

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2020.

Mô tả: 61Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 368.4400285/ H100. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Luận văn chỉ tập trung nghiên cứu nhận dạng CMND thực hiện bằng phương pháp xử lý ảnh, được xây dựng chủ yếu bằng sử dụng giải pháp phần mềm trên hệ thống nhúng để thực hiện việc nhận dạng thẻ chứa thông tin cá nhân. Áp dụng các phương pháp, nghiên cứu đã phát triển trước đó, đồng thời kết hợp và cải tiến thêm một số phương pháp nhằm tạo ra một hệ thống đồng bộ hiệu quả. Hệ thống sử dụng thư viện OpenCV, công cụ OCR với mã nguồn mở-Tesseract để nhận dạng thông tin, tìm hiểu về lập trình java với Eclipse. Dựa vào mục tiêu trên, luận văn xác định các nội dung chủ yếu cần nghiên cứu bao gồm: làm mịn ảnh, phân ngưỡng, thay đổi không gian màu, biến đổi hình thái, phép biến đổi Hough, tăng cường độ sắc nét của ảnh, vấn đề phân vùng ảnh khi xác định vị trí khung ảnh CMND.

 


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn