foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:


Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

Tác giả: Học viện Chính trị QG TP HCM.

Nhà xuất bản: Lý luận chính trị, năm: 2004. Mô tả: 337 trang, 21cm. Số định danh: . Vị trí:

Nội dung:

Bài 1. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu chính trị học. Bài 2. Lịch sử tư tưởng chính trị phương Tây. Bài 3.Lịch sử tư tưởng chính trị Trung Quốc cổ đại. Bài 4. Lịch sử tư tưởng chính trị Việt Nam. Bài 5. Chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh về chính trị. Bài 6. Quyền lực chính trị và cơ chế thực hiện. Bài 7. Người lãnh đạo chính trị và nghệ thuật hoạt động chính trị. Bài 8. Chính trị với kinh tế. Bài 9. Lợi ích chính trị. Bài 10. Văn hóa chính trị. Bài 11. Đảng chính trị. Bài 12. Quyết sách chính trị. Bài 13. Các tổ chức chính trị - xã hội ngoài nhà nước. Bài 14. Nhà nước pháp quyền và xã hội công dân. Bài 15. Hệ thống chính trị đương đại. Bài 16.


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn