foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: Nguyễn Trung Tình; PGS. TS. Bùi Văn Trịnh (người hướng dẫn khoa học).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2022.

Mô tả: 73Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 354.36724/ T312. Vị trí: Phòng Tài nguyên nội sinh.

Mục tiêu nghiên cứu:

Nghiên cứu khái quát tình hình đầu tư XDCB bằng vốn NSNN trên địa bàn TX Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang. Đánh giá công tác QL đầu tư XDCB bằng vốn NSNN trên địa bàn TX Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang. Đề xuất giải pháp hoàn thiện QL đầu tư XDCB bằng vốn NSNN trên địa bàn TX Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang.

 


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn