foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: Trần Anh Vũ; TS. Trần Thăng Long (người hướng dẫn khoa học).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2017.

Mô tả: 112Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 343.597071/ V500. Vị trí: Phòng đọc.

Mục tiêu nghiên cứu:

Luận văn có mục đích nghiên cứu nhằm làm rõ lý luận và thực tiễn bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trong dịch vụ vận chuyển hành khách bằng đường bộ theo tuyến đường dài và cố định, cũng như các quy định về pháp luật trong Luật BVQLNTD 2010; Luật GTĐB 2008 và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan.

Mục đích nghiên cứu đề tài trên cơ sở xác định rõ phạm vi nghiên cứu dịch vụ VCHK bằng đường bộ theo TĐD và cố định. Và đối tượng ưu tiên nghiên cứu là NTD trong dịch vụ VCHK bằng đường bộ, đối tượng NTD trong dịch vụ VCHK nêu trên tức là cá nhân, cũng có thể là tập thể hoặc tổ chức có nhu cầu mua, thanh toán và sử dụng dịch vụ VCHK bằng đường bộ theo TĐD và cố định nhằm phục vụ cho mục đích tiêu dùng hoặc sinh hoạt của mình.

Trên cơ sở phân tích và đánh giá, Luận văn chỉ ra những vướng mắc; những bất cập khi áp dụng pháp luật vào điều chỉnh các mối quan hệ xã hội trong lĩnh vực BVQLNTD trong dịch vụ VCHK bằng đường bộ theo TĐD và cố định. Trên nền tảng phân tích những bất cập; những vấn đề đã và đang không phù hợp với điều kiện xã hội hiện tại, cũng như điều kiện định hướng phát triển trong tương lai về bảo vệ quyền lợi hành khách; bảo vệ dịch vụ VCHK bằng đường bộ theo TĐD và cố định, Luận văn có mục đích đề xuất, kiến nghị bổ sung nhằm hoàn thiện hơn khuôn khổ pháp luật về BVQLNTD, cũng như các cơ chế cho việc áp dụng pháp luật phù hợp với thực tiễn tại Việt Nam và thông lệ quốc tế.

 

Tác giả: Lê Thị Thu Trang; TS. Lê Thị Nguyệt Châu (người hướng dẫn khoa học).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2016.

Mô tả: 80Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 347.597077/ Tr106. Vị trí: Phòng đọc.

Mục tiêu nghiên cứu:

Luận văn có mục tiêu nghiên cứu các vấn đề lý luận chung về án phí, lệ phí Tòa án; các quy định của pháp luật về vấn đề này và tìm hiểu thực tiễn áp dụng trên địa bàn tỉnh Trà Vinh nhằm đưa ra những giải pháp hoàn thiện.

 

Tác giả: Nguyễn Hoàng Dũng; TS. Cao Nhất Linh (người hướng dẫn khoa học).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2016.

Mô tả: 78Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 343.597/ D513. Vị trí: Phòng đọc.

Mục tiêu nghiên cứu:

Đề tài hệ thống cơ sở lý luận và các quy định của pháp luật về quảng cáo và quảng cáo thương mại trên truyền hình; Phân tích, đánh giá những thành tựu và hạn chế của quảng cáo truyền hình, nhất là những ảnh hưởng, tác động của nó đến đời sống xã hội, đồng thời nêu lên thực trạng và những vấn đề bất cập về quy định của pháp luật hiện nay trên lĩnh vực này, từ đó đề xuất các giải pháp nhằm hoàn thiện các quy định của pháp luật về quảng cáo và quảng cáo thương mại trên truyền hình trong thời gian tới.

 

Tác giả: Nguyễn Hữu Phúc; TS. Nguyễn Văn Tiến (người hướng dẫn khoa học).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2017.

Mô tả: 65Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 346.09597/ Ph506. Vị trí: Phòng đọc.

Mục tiêu nghiên cứu:

Làm rõ các vấn đề lý luận về kê biên tài sản của người phải thi hành án là doanh nghiệp, thực tiễn thi hành, trên cơ sở đó đánh giá thực trạng pháp luật và rút ra những kinh nghiệm nhằm góp phần hoàn thiện pháp luật cũng như bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người phải thi hành án.

 

Tác giả: Lưu Kiến Quốc; TS. Đoàn Thị Phương Diệp (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2017.

Mô tả: 83Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 346.59707 / Qu451 . Vị trí: Phòng đọc.

Mục tiêu nghiên cứu:

Việc nghiên cứu đề tài luận văn, người viết hướng đến mục tiêu làm rõ và hệ thống hóa các quy định của pháp luật về chế tài phạt vi phạm và bồi thường thiệt hại trong hợp đồng thương mại. Trên cơ sở những quy định của pháp luật và lý luận khoa học pháp lý kết hợp với quan sát thực tiễn (thông qua các bài viết, một số bản án và hợp đồng thương mại cụ thể) việc áp dụng chế tài phạt vi phạm và bồi thường thiệt hại trong hợp đồng thương mại trong thời gian qua, từ đó đưa ra những kết luận và kiến nghị nhằm hoàn thiện các quy định của pháp luật, làm tài liệu tham khảo cho các chủ thể trong giao kết hợp đồng thương mại hiểu và áp dụng có hiệu quả chế tài phạt vi phạm và bồi thường thiệt hại.

 


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn