foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: Trần Hoàng Văn; TS. Trần Lê Đăng Phương (người hướng dẫn khoa học).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2021.

Mô tả: 64Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 344.59704232/ V115. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Làm sáng tỏ cơ sở lý luận theo quy định của Luật An toàn thực phẩm năm 2010 và các văn bản hướng dẫn có liên quan như quy định các chủ thể thi hành, chấp hành pháp luật, quy chuẩn kỷ thuật, điều kiện kinh doanh,... mối quan hệ giữa Luật An toàn thực phẩm với Luật Doanh nghiệp năm 2020; Luật Đầu tư năm 2020; Luật Cạnh tranh năm 2018; Luật Quảng cáo năm 2012; Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng năm 2010 và các quy định có liên quan. Từ các vấn đề mang tính chất lý luận, tác giả phân tích thực tiễn áp dụng pháp luật về kinh doanh thực phẩm chức năng trên thực tế để thấy được những bất cập, vướng mắc và đề xuất một số kiến nghị nhằm hoàn thiện pháp luật, trước hết giải quyết các hạn chế trong kinh doanh thực phẩm chức năng, đưa ra quan điểm, mục tiêu và giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước đối với thực phẩm chức năng, hướng đến hoàn thiện pháp luật Việt Nam.

 


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn