foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: Nguyễn Trần Kiểng, PGS. TS. Đoàn Thị Phương Diệp (người hướng dẫn khoa học).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2023. Mô tả: 70Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 346.59705/ K306. Vị trí: Phòng Tài nguyên Nội sinh.

Mục tiêu nghiên cứu:

Đề tài được nghiên cứu với mục đích làm sáng tỏ những quy định của pháp luật về quyền và nghĩa vụ của người thừa kế theo Pháp luật trong Bộ luật Dân sự Việt Nam, phân tích cụ thể những đặc điểm, pháp lý, điều kiện, quyền và nghĩa vụ của các chủ thể liên quan,... và thực tiễn cụ thể áp dụng luật. Nghiên cứu có tính chất tổng quát các quy định của pháp luật về các quyền, nghĩa vụ của người thừa kế theo pháp luật. Trên cơ sở của kết quả nghiên cứu đề xuất hướng sửa đổi, bổ sung các quy định về quyền và nghĩa vụ của người thừa kế theo pháp luật.

 


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn