foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: Thạch Sa Phone; PGS. TS. Phạm Tiết Khánh (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2020.

Mô tả: 108Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 398.809597/ Ph429. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Khảo sát và đánh giá nội dung, cấu trúc và thời lượng giảng dạy chương trình sách giáo khoa Tiếng Khmer. Qua đó, chúng tôi đề xuất lựa chọn và bổ sung một số văn bản ca dao – dân ca trong chương trình sách giáo khoa Tiếng Khmer. Góp phần thực hiện chương trình dạy học ngôn ngữ dân tộc sau năm 2018 theo định hướng phát triển năng lực.

 


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn