foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: Nguyễn Văn Vũ Linh. PGS. TS. Lê Văn Sơn (người hướng dẫn khoa học).

Trường Đại học Đà Nẵng. Năm: 2014. Mô tả: 101Tr. Kích thước: 30cm. Số định danh: . Vị trí: Phòng Tài nguyên nội sinh.

Mục tiêu, nhiệm vụ nghiên cứu của luận văn:

Mục đích của đề tài là tìm hiểu bộ phần mềm Apache CloudStack để xây dựng mô hình triển khai hệ thống ĐTĐM sử dụng cơ sở hạ tầng sẵn có tại trường Đại học Trà Vinh.

Xây dựng thành công hệ thống “Điện toán đám mây” cục bộ tại Trường Đại học Trà Vinh.

Đối tượng và phạm vi nghiên cứu:

- Cơ sở hạ tầng sẵn có tại Trường Đại học Trà Vinh

- Hệ thống điền khiển ĐTĐM Apache CloudStack

- Các hệ thống ảo hóa(hypervisor)

Đề tài được nghiên cứu và xây dựng các giải pháp đáp ứng các nhu cầu tại Trường Đại học Trà Vinh.

 


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn