foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: Kiên Thị Thùy Linh; TS. Nguyễn Đại Hải (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2017.

Mô tả: 65Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 546.6812/ L312. Vị trí: Phòng đọc.

Mục tiêu nghiên cứu:

- Tổng hợp CS-mPEG;

- Tổng hợp nano composite Fe3O4@CS-mPEG;

- Ứng dụng nano composite Fe3O4@CS-mPEG trong xử lý ion kim loại nặng trong nước gồm Cu(II), Pb(II), Ni(II) và Cr(VI);

- Đánh giá hiệu quả xử lý một số kim loại nặng trong nước ở quy mô phòng thí nghiệm cũng như khảo sát những điều kiện ảnh hưởng đến khả năng hấp phụ kim loại nặng trong nước của vật liệu composite Fe3O4@CS-mPEG

 


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn