foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: Nguyễn Phước Tâm; Prof. Shun-Ping Hu (người hướng dẫn khoa học).

Yuan Ze University. Năm: 2010.

Mô tả: 135Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 181 T120. Vị trí: phòng đọc.

摘要

佛教約於公元後二、三世紀期間,由水路與陸路傳入越南,即就在國家正被 中國封建主義統治之時。落地生根後,佛教逐漸滲入越南民族心,影響至本國之 政治體系、社會文化風俗、文學等形式,這種影響在陳王朝時期(1225-1400) 尤爲明顯。隨佛教「悲智勇」三種精神、與《法寶壇經》「自性清淨」、「 見性成 佛」、「 和光接物」, 以及陳朝以前「般若思想」、「 頓悟法門」、「 行動哲理」等各 種核心思想結合,陳朝佛教已受到大部分當地人之歡迎。當這些佛教精神、思想 精髓與民族傳統(民族自尊自主權意識)、情風貌融合之時,佛教之最初面貌已有 改變。或更明顯而言,佛教在此時並不是籠統模糊之概念,而是一具體之越南佛 教。自此,越南佛教成爲一愛國愛民之宗教,與祖國之命運息息相關。鑒於此佛 教精神上,陳朝佛教建立具有越南民族特色——入世精神之思想體系,諸如 「佛 在心思想」、「 見性思想」、「 隨俗思想」、「 人本思想」等思想。此思想之主旨:欲 成佛,無需遠行,亦無需久等,僅要心中有佛,何必外覓?所謂「成佛」, 就是 在此時與此地 , 而不是在某某陌生之世界 。 此思想體系之獨到及趨勢於越南各朝 各代,尤其陳氏王朝就致力鼓勵、宣揚「與民生、為民生」。 佛將呈現若每一人 在當下 、在現在之每一分鐘與在此越南當地深有意義 ,此實為強調與獨特之 點——作貢獻創造越南民族燦爛時代文化本色之尤爲關鍵因素之一——強大之 陳氏王朝。

 


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn