foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: Lê Thị Thúy Liễu; TS. Nguyễn Văn Nguyện (người hướng dẫn khoa học).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2022.

Mô tả: 72Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 368.4/ L309. Vị trí: Phòng Tài nguyên nội sinh.

Mục tiêu nghiên cứu:

Nghiên cứu thực trạng về DVCT trợ cấp BHXH qua Bưu điện và sự hài lòng của người đang hưởng trợ cấp BHXH với dịch vụ này tại tỉnh Trà Vinh. Trên cơ sở đó đề xuất giải pháp nhằm hoàn thiện DVCT trợ cấp BHXH qua dịch vụ Bưu điện trong thời gian tới.


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn