foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: Nghiêm Ngọc Phương. TS. Nguyễn Thị Láng (người hướng dẫn khoa học).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2023. Mô tả: 70Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 346.59707/ Ph561. Vị trí: Phòng Tài nguyên Nội sinh.

Mục tiêu nghiên cứu:

Đề tài tổng hợp một cách hệ thống các cơ sở lý luận và quy định pháp luật về quyền và nghĩa vụ của các bên trong hoạt động kinh doanh lưu trú du lịch, theo pháp luật Việt Nam qua từng thời kỳ, cụ thể là Luật Du lịch năm 2017. Từ đó có những nhận định, đánh giá, so sánh các chế định; làm sáng tỏ những mặt tích cực, tiến bộ về công tác bảo đảm thực hiện nghĩa vụ của các bên trong các hoạt động có liên quan kinh danh dịch vụ lưu trú qua từng thời kỳ, cũng như những mặt hạn chế nhằm tìm hướng khắc phục.


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn