foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: Trần Lê Tâm. PGS. TS. Lê Vũ Nam (người hướng dẫn khoa học).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2023. Mô tả: 72Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 346.5970467511/ T120. Vị trí: Phòng Tài nguyên Nội sinh.

Mục tiêu nghiên cứu:

Làm rõ được thực trạng pháp luật về rừng đặc dụng, trên cơ sở các quy định của Luật Lâm nghiệp 2017, các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan hướng dẫn luật Lâm nghiệp và thực tiễn sử dụng rừng đặc dụng trong thời gian qua nhằm đưa ra những kiến nghị, giải pháp hoàn thiện về quản lý, bảo vệ; sử dụng; bảo tồn và phát triển hệ thống rừng đặc dụng tại Việt Nam.

 


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn