foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: Lâm Thị Hồng Tú; TS. Nguyễn Hồng Tín (Người hướng dẫn khoa học).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2018.

Mô tả: 66Tr. Kích thước: 30cm. Số định danh: 338.16 / T500. Vị trí: Phòng đọc.

Mục tiêu của đề tài:

Mục tiêu tổng quát của nghiên cứu là nhận ra những yếu tổ ảnh hưởng đến hiệu quả tài chính của mô hình nuôi bò sinh sản qui mô hộ gia đình. Từ đó, đề xuất các giải pháp cải thiện hiệu quả nghành chăn nuôi bò góp phần nâng cao thu nhập, cải thiện sinh kế hộ nông dân chăn nuôi ở huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh.

Mục tiêu cụ thể:

- Đánh giá hiện trạng để nhận ra thuận lợi, khó khăn và cơ hội phát triển nghành chăn nuôi bò sinh sản qui mô hộ gia đình tại huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh;

- Phân tích hiệu quả tài chính của mô hình chăn nuôi bò sinh sản tại huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh;

- Xác định các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả tài chính mô hình chăn nuôi bò sinh sản và đề xuất giải pháp hợp lý phát triển ngành chăn nuôi bò sinh sản qui mô hộ gia đình.

 

 


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn