foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: Thái Thị Thanh Trọn; TS. Phạm Thị Phương Thúy (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2019.

Mô tả: 70Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 338.17318/ Tr429. Vị trí: Phòng đọc.

Mục tiêu nghiên cứu:

Đánh giá thực trạng mô hình cánh đồng lớn sản xuất lúa tại Trà Vinh giai đoạn 2015 - 2018. So sánh hiệu quả tài chính của nông hộ trong và ngoài mô hình cánh đồng lớn sản xuất lúa tại Trà Vinh năm 2018. Phân tích tác động của chính sách tại địa phương trong phát triển cánh đồng lớn và đề xuất một số hàm ý chính sách phát triển cánh đồng lớn sản xuất lúa tại tỉnh Trà Vinh

 


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn