foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: Nguyễn Mộng Thu; TS. Ninh Văn Bình (người hướng dẫn khoa học).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2023. Mô tả: 96Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 372.11/ Th500. Vị trí: Phòng Tài nguyên Nội sinh.

Mục tiêu nghiên cứu:

Mục tiêu của đề tài là đánh giá thực trạng quản lý hoạt động bồi dưỡng năng lực dạy học (NLDH) cho giáo viên ở trường tiểu học (TH) thành phố Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, từ đó đề xuất một số biện pháp quản lý HĐBD NLDH cho giáo viên nhằm nâng cao NLDH cho giáo viên tiểu học trên địa bàn đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục hiện nay.


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn