foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: Nguyễn Văn Nhăm; PGS. TS. Bùi Văn Trịnh (người hướng dẫn khoa học).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2022. Mô tả: 74Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 332.7/ Nh114. Vị trí: Phòng Tài nguyên Nội sinh.

Mục tiêu nghiên cứu:

Khái quát tình hình tín dụng tại Ngân hàng Xây dựng Việt Nam – Chi nhánh Trà Vinh. Nghiên cứu thực trạng chất lượng tín dụng tại Ngân hàng Xây dựng Việt Nam – Chi nhánh Trà Vinh. Đề xuất một số giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng tại Ngân hàng Xây dựng Việt Nam – Chi nhánh Trà Vinh.

 


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn