foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: Phạm Anh Tuyền; PGS. TS. Nguyễn Hồng Hà (người hướng dẫn khoa học).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2022. Mô tả: 60Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 332.71/ T527. Vị trí: Phòng Tài nguyên Nội sinh.

Mục tiêu nghiên cứu:

Đánh giá mức độ ảnh hưởng các nhân tố đến KNTC tín dụng chính thức của nông hộ tại Agribank – Chi nhánh TP Vĩnh Long. Từ đó, đề xuất hàm ý chính sách nâng cao KNTC nguồn vốn chính thức của nông hộ tại NH trong tương lai.

 


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn