foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: Đặng Phước Thọ. PGS. TS. Trần Hồng Liên (người hướng dẫn khoa học)

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2014. Mô tả: 124Tr. Kích thước: 30cm. Số định danh: 394.260959786 Th400. Vị trí: Phòng Tài nguyên nội sinh.

Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu

Luận văn có những mục tiêu nghiên cứu cơ bản như sau:

- Làm rõ đặc trưng của lễ hội Nguyên Tiêu của người Hoa tại Phước Thắng Cung.

- Chỉ ra những nét tương đồng và khác biệt với lễ hội Thượng Nguyên của người Việt.

- Rút ra ý nghĩa và giá trị lễ hội Nguyên Tiêu tại Phước Thắng cung.

Nêu ra quy trình thực hiện Lễ hội. Đề xuất những giải pháp để bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa của lễ hội

 


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn