foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: Hồng Ngọc Hưng; PGS. TS. Phước Minh Hiệp (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2017.

Mô tả: 100Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: . Vị trí: Phòng đọc.

Mục tiêu nghiên cứu:

Hệ thống hoá cơ sở lý luận về phát triển Doanh nghiệp nhỏ và vừa để thấy những nội dung và nhân tố ảnh hưởng đến phát triển DNNVV;

Đánh giá hiện trạng DNNVV trên địa bàn tỉnh Trà Vinh để thấy được các điểm mạnh, điểm yếu của các doanh nghiệp trong giai đoạn 2011-2015;

Trên cơ sở phân tích thực trạng, dựa vào định hướng phát triển DNNVV trong thời gian tới, tác giả đề xuất các giải pháp nhằm phát triển DNNVV trong giai đoạn 2016 - 2020.

Register to read more ...

Tác giả: Đỗ Văn Khê; PGS. TS. Phước Minh Hiệp (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2017.

Mô tả: 108Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: . Vị trí: Phòng đọc.

Mục tiêu nghiên cứu:

Xây dựng khung nghiên cứu: xác định nội dung quản lý đầu tư công, các chi đo lường hiệu quả đầu tư công như hệ số ICOR hay tỷ lệ GDP/đầu tư;

Phân tích khái quát thực trạng đầu tư công tại trong thời gian qua;

Đánh giá hiện trạng về hiệu quả công tác quản lý đầu tư công trung hạn trên địa bàn tỉnh Trà Vinh trong thời gian 2010-2015 để thấy những kết quả đạt được, những hạn chế và nguyên nhân đạt được trong công tác quản lý thời gian qua;

Đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý đầu tư công trung hạn bằng nguồn vốn NSNN do tỉnh Trà Vinh quản lý trong giai đoạn 2016-2020.

Register to read more ...

Tác giả: Nguyễn Thị Thùy Trang; TS. Nguyễn Văn Nguyện (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2017.

Mô tả: 70Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: . Vị trí: Phòng đọc.

Mục tiêu nghiên cứu:

Hệ thống các cơ sở lý thuyết phù hợp với đề tài như thủ tục hành chính, cải cách thủ tục hành chính, cơ chế một cửa, chi thường xuyên nhằm xác định các yếu tố ảnh hưởng đến mô hình giao dịch một cửa trong kiểm soát chi thường xuyên ngân sách nhà nước;

Phân tích thực trạng áp dụng mô hình giao dịch một cửa trong kiểm soát chi thường xuyên tại Kho bạc nhà nước Cầu Kè từ đó xác định ưu điểm, nhược điểm và nguyên nhân của mô hình;

Đề xuất một số giải pháp hoàn thiện mô hình giao dịch một cửa trong kiểm soát chi thường xuyên tại Kho bạc nhà nước Cầu Kè.

Register to read more ...

Tác giả: Cao Minh Trận; PGS. TS. Phước Minh Hiệp (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2017.

Mô tả: 108Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: . Vị trí: Phòng đọc.

Mục tiêu nghiên cứu:

Hệ thống hóa cơ sở lý luận và thực tiễn về chất lượng đào tạo và nâng cao CLĐT của các cơ sở giáo dục nghề nghiệp. Trên cơ sở đó xác định các nhân tố ảnh hưởng đến CLĐT nghề.

Đánh giá thực trạng đào tạo nghề và CLĐT nghề tại Trường Cao đẳng nghề Trà Vinh. Trên cơ sở đó phân tích những điểm mạnh, hạn chế; xác định các nhân tố ảnh hưởng đến CLĐT nghề.

Đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao CLĐT nghề tại Trường Cao đẳng nghề Trà Vinh trong những năm tới.

Register to read more ...

Tác giả: Nguyễn Thị Ngọc Diệu;  TS. Vũ Việt Hằng (người hướng dẫn khoa học).

Trường Đại học Mở TP. HCM. Năm: 2015.

Mô tả: 130Tr. Kích thước: 30cm. Số định danh: 339.40959786 D309. Vị trí: Phòng đọc.

Mục đích nghiên cứu của Luận văn:

Đề tài tập trung vào các mục tiêu sau đây:

- Tìm ra những nhân tố nào ảnh hưởng đến thu nhập của đồng bào dân tộc Khmer tại huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh.

- Tìm ra những nhân tố nào ảnh hưởng đến thu nhập của đồng bào dân tộc Kinh tại huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh.

- Tìm hiểu mức độ ảnh hưởng của các nhân tố ảnh hưởng đến thu nhập của đồng bào dân tộc Khmer và dân tộc Kinh tại huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh.

Register to read more ...


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn