foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: Nguyễn Thị Mỹ Nhiên; TS. Dương Kim Thế Nguyên (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2019.

Mô tả: 72Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 342.59708/ Nh305. Vị trí: Phòng đọc.

Mục tiêu nghiên cứu:

Mục đích nghiên cứu luận văn nhằm làm rõ các quy định của pháp luật Việt Nam. So sánh pháp luật Việt Nam với pháp luật một số nước trên thế giới về sử dụng lao động trẻ em nhằm ngăn chặn, giảm thiểu lao động trẻ em. Từ đó, luận giải và đề xuất phương hướng hoàn thiện pháp luật hiện hành nhằm nâng cao nhận thức, thực hiện phòng ngừa, giảm thiểu sử dụng lao động trẻ em trong các hoạt động sản xuất kinh doanh.

 


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn