foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: Hồ Hửu Chánh, TS. Nguyễn Ngọc Điện (người hướng dẫn khoa học).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2023. Mô tả: 81Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 346.59707/ Ch107. Vị trí: Phòng Tài nguyên Nội sinh.

Mục tiêu nghiên cứu:

Trên cơ sở phân tích lý luận và qui định của pháp luật về quyền tài sản của cổ đông là người lao đông trong doanh nghiệp bảo vệ quyền lợi người lao động, làm rỏ lý luận và thực tiễn tại Hậu Giang về quyền góp vốn cổ phần vào doanh nghiệp; Quyền tài sản của cổ đông là người lao động trong doanh nghiệp cổ phần là quyền dân sự; Trách nhiệm của công đoàn cơ sở, chủ doanh nghiệp và người lao động. Kiến nghị giải pháp hoàn thiện pháp luật.


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn