foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: Nguyễn Văn Nghĩa Tình, TS. Phạm Văn Võ (người hướng dẫn khoa học).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2023. Mô tả: 98Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 346.597043/ T312. Vị trí: Phòng Tài nguyên Nội sinh

Mục tiêu nghiên cứu:

Mục tiêu tiêu nghiên cứu tổng quát của Luận văn là làm rõ được các vấn đề lý luật về đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, các quy định về đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất trong, đồng thời đánh giá thực trạng pháp luật làm cơ sở đề xuất đề xuất kiến nghị hoàn thiện pháp luật và nâng cao hiệu quả áp dụng pháp luật về đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất.

 


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn