foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: Nguyễn Thị Yến; PGS. TS. Vũ Văn Nhiêm (người hướng dẫn khoa học).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2021.

Mô tả: 71Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: . Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Nghiên cứu và làm rõ một số vấn đề lý luận quản lý nhà nước về đăng ký khai sinh và thực trạng hoạt động đăng ký khai sinh tại Ủy ban nhân dân cấp xã từ thực tiễn Phú Yên giai đoạn 2016 đến năm 2020. Từ đó đề xuất những giải pháp góp phần tăng cường quản lý đăng ký khai sinh tại Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Phú Yên trong thời gian tới.

 


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn