foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: Dương Chí Linh; TS. Nguyễn Hồng Tín (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2019.

Mô tả: 64Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 338.130959796/ L312. Vị trí: Phòng đọc.

Mục tiêu nghiên cứu:

Mục tiêu chung của nghiên cứu này là nhận ra sự thay đổi thu nhập của nông hộ trong tiến trình xây dựng Nông thôn mới. Xác định các yếu tố có tác động đến thu nhập trong quá trình thực hiện, qua đó đề xuất giải pháp nâng nâng cao thu nhập cho người dân góp phần phát triển vùng nông thôn ở huyện U Minh, tỉnh Cà Mau.


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn