foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: Nguyễn Thanh Đệ. PGS. TS. Phan Thị Thu Hiền (người hướng dẫn khoa học)

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2014. Mô tả: 106Tr. Kích thước: 30cm. Số định danh: 306.0959786/ Đ250. Vị trí: Phòng Tài nguyên nội sinh

Mục tiêu nghiên cứu của luận văn:

Nhằm cung cấp luận cứ khoa học, góp phần vào việc nâng cao hiệu quả quản lý văn hoá cư trú của người Khmer thành phố Trà Vinh.

Nhiệm vụ:

- Làm rõ văn hoá cư trú truyền thống của người Khmer tại Thành phố Trà Vinh.

- Làm rõ những biến đổi trong văn hoá cư trú của người Khmer Thành phố Trà Vinh trong bối cảnh hiện nay.

- Đề tài nhằm góp phần nâng cao chất lượng đời sống văn hóa của dân tộc Khmer tại nơi mà họ sinh sống, góp phần phát triển kinh tế và xây dựng một nền văn hóa thống nhất trong đa dạng.

 


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn