foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: Phạm Minh Hoàng. TS. Nguyễn Khắc Cảnh (người hướng dẫn khoa học)

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2014. Mô tả: 148Tr. Kích thước: 30cm. Số định danh: 393.0959787/ H407. Vị trí: Phòng Tài nguyên nội sinh.

Đóng góp của luận văn:

Về khoa học

Đề tài luận văn “Tang ma của người Khmer ở Vĩnh Long” góp phần cho chúng ta hiểu rõ hơn yếu tố văn hóa tộc người Khmer từ góc độ phong tục tang ma, góp phần hoàn thiện việc nghiên cứu về người Khmer Nam bộ.

Về mặt thực tiễn

Góp phần dữ liệu khoa học là cơ sở giúp cho các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương trong hoạch định và ban hành các chủ trương, chính sách đối với người Khmer tỉnh Vĩnh Long nói riêng và người Khmer Nam bộ nói chung trong việc bảo tồn, phát triển văn hóa dân tộc trong xây dựng nông thôn mới.

Đóng góp thêm nguồn tài liệu tham khảo cho công tác giảng dạy nghiên cứu của khoa và nhà trường.

Là tài liệu tham khảo cho các công trình nghiên cứu kế tiếp, và cũng là tài liệu tham khảo trong công tác nghiên cứu và giảng dạy của Khoa Ngôn ngữ - Văn hóa- Nghệ thuật Khmer Nam bộ, Trường Đại học Trà Vinh.

 


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn