foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: Trần Thanh Tâm. PGS. TS. NSND. Lê Ngọc Canh (người hướng dẫn khoa học)

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2014. Mô tả: 100Tr. Kích thước: 30cm. Số định danh: 792.0959786 T120. Vị trí: Phòng Tài nguyên nội sinh.

Nhiệm vụ nghiên cứu

Công trình nghiên cứu cố gắng làm rõ các vấn đề về sân khấu Dù kê tỉnh Trà Vinh, như:

- Nghiên cứu cơ sở lý luận, thực tiễn của sân khấu Dù kê; sự hình thành và phát triển sân khấu Dù kê tỉnh Trà Vinh

- Nghiên cứu những thành tố đặc trưng, đặc điểm nổi bậc trong nghệ thuật sân khấu Dù kê tỉnh Trà Vinh.

- Nghiên cứu các giá trị văn hóa, giá trị xã hội, giá trị nghệ thuật và giá trị thẩm mĩ của sân khấu Dù kê.

- Nghiên cứu thực trạng sân khấu Dù kê và đề xuất những giải pháp nhằm bảo tồn, phát huy sân khấu Dù kê tỉnh Trà Vinh phù hợp theo sự phát triển chung của nền nghệ thuật sân khấu chuyên nghiệp cả nước.

- Giả thuyết nghiên cứu: Trong những năm qua, sân khấu Dù kê tỉnh Trà Vinh có những bước phát triển nhất định. Tuy nhiên, do nhiều yếu tố khách nên sân khấu Dù kê rất khó phát triển một cách bền vững, nhất là các đoàn nghệ thuật Dù kê không chuyên rất có nguy cơ bị bị mai một. Nếu áp dụng một cách linh hoạt, sáng tạo, đồng bộ các giải pháp khoa học và có tính khả thi được đề xuất trong luận văn, thì tin rằng nghệ thuật sân khấu Dù kê tỉnh Trà Vinh sẽ được bảo tồn và phát triển ổn định và bền vững, đưa nghệ thuật sân khấu Dù kê tỉnh Trà Vinh từng bước hội nhập với khu vực và thế giới.


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn