foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: Trang Ngọc Tường Vi. PGS. TS. Phan Thị Thu Hiền (người hướng dẫn khoa học)

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2014. Mô tả: 135Tr. Kích thước: 30cm. Số định danh: 392.5095977 V300. Vị trí: Phòng Tài nguyên nội sinh.

Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu

Từ góc nhìn văn hóa học, mục đích của luận văn là nghiên cứu “Phong tục cưới hỏi trong văn hóa người Khmer Nam Bộ (trường hợp thành phố Trà Vinh)” như một hệ thống, chúng tôi muốn nhận thức về nét đẹp văn hoá trong những lễ nghi này, những nguyên nhân ảnh hưởng đến các phong tục cưới hỏi của người Khmer trong quá trình giao lưu tiếp xúc văn hóa giữa các tộc người Việt, Khmer, Hoa trong vùng, quá trình đô thị hóa.. .

Qua đó, không chỉ cho ta hiểu về sắc thái văn hoá tộc người, cũng như ý nghĩa xã hội, giá trị đạo đức nhân văn của những lễ nghi này mà còn cho thấy những mối liên hệ giữa tôn giáo với cuộc sống của người Khmer Trà Vinh thể hiện rõ trong đời sống văn hóa tinh thần của họ.

Với phương châm đi tìm cái đẹp, cái hay trong văn hoá truyền thống đặc sắc để từ đó nêu lên một số nhận xét, ý kiến về việc giữ gìn và phát triển những nét đẹp trong đời sống văn hoá người Khmer qua phong tục cưới hỏi, khắc phục những hủ tục.

 


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn