foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: Nguyễn Lê Trần. TS. Phạm Tiết Khánh (người hướng dẫn khoa học)

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2014. Mô tả: 107Tr. Kích thước: 30cm. Số định danh: 784.2 Tr121. Vị trí: Phòng đọc.

Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu của luận văn:

- Tìm hiểu những đặc điểm, ý nghĩa, vai trò của dàn nhạc Pinpeat trong đời sống tinh thần của người Khmer Sóc Trăng.

- Dự báo xu hướng phát triển của dàn nhạc Pinpeat trong quá trình giao lưu, hội nhập văn hóa của dân tộc Kinh, Khmer và Hoa ở Sóc Trăng.

- Cung cấp luận cứ khoa học góp phần vào việc hoạch định chính sách bảo tồn và phát triển văn hóa tỉnh Sóc Trăng.

- Tìm hiểu về nguồn gốc, xuất xứ của dàn nhạc Pinpeat

- Phân tích những đặc điểm của dàn nhạc Pinpeat

- Giải thích được vai trò của dàn nhạc Pinpeat trong các lễ nghi tôn giáo, tín ngưỡng dân gian, lễ hội và sinh hoạt cộng đồng của người Khmer Sóc Trăng.

- Nhận biết sự giao lưu và tiếp biến văn hóa thể hiện ơ dàn nhạc Pinpeat của người Khmer Sóc Trăng

- Nhận biết quá trình dân gian hóa dàn nhạc Pinpeat ở Nam Bộ nói chung và Sóc Trăng nói riêng

- Phân tích quá trình biến đổi dàn nhạc Pinpeat của người Khmer Sóc Trăng

 


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn