foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active

Tác giả: PGS. TS. Võ Phước Tấn, ThS. Nguyễn Thị Nhung.

Nhà xuất bản: Thống kê. Năm XB: 2008. Mô tả: 234Tr. Kích thước: 14x20cm

Nội dung:

Chương mở đầu: Tổng quan về quản trị học. Chương 1: Công việc quản trị và nhà quản trị. Chương 2: Sự tiến triển của tư tưởng quản trị. Chương 3: Môi trường hoạt động của tổ chức. Chương 4: Văn hóa của tổ chức. Chương 5: Ra quyết định trong quản trị. Chương 6: Hoạch định. Chương 7: Tổ chức. Chương 8: Điều khiển. Chương 9: Kiểm tra.

User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active

Tác giả: TS. Trần Thị Thu Thủy.

Nhà xuất bản: Khoa học và kỹ thuật. Năm XB: 2011. Mô tả: 144Tr, kích thước: 14,5 x 20,5cm.

Nội dung

Chương 1: Một số vấn đề lý luận về phát triển nông lâm kết hợp trong các mô hình kinh tế trang trại. Chương 2: Thực trạng phát triển nông lâm kết hợp trong các mô hình kinh tế trang trại vùng trung du và miền núi phía Bắc. Chương 3: Một số giải pháp phát triển nông lâm kết hợp trong các mô hình kinh tế trang trại tại một số tỉnh trung du và miền núi phía Bắc.

User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active

Tác giả: PGS. TS. Nguyễn Văn Tuấn, TS. Bùi Thị Minh Nguyệt.

Nhà xuất bản: Nông nghiệp. Năm XB: 2014. Mô tả: 144Tr, kích thước: 19 x 27cm.

Nội dung

Chương 1: Những vấn đề cơ bản về kinh tế trang trại trong nền kinh tế thị trường. Chương 2: Quản lý sản xuất kinh doanh trong trang trại. Chương 3: Tổ chức quản lý các yếu tố sản xuất trong trang trại. Chương 4: Tổ chức tiêu thụ sản phẩm trong trang trại. Chương 5: Hạch toán kinh doanh và phân tích hoạt động sản xuất kinh doanh trong trang trại.

User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active

Tác giả: PGS. TS. Trương Đoàn Thể.

Nhà xuất bản Đại học Kinh tế Quốc dân. Năm: 2007.

Mô tả: 343Tr, kích thước: 14,5x20,5cm.

Nội dung:

Chương 1. Giới thiệu chung về quản trị sản xuất và tác nghiệp. Chương 2. Dự báo nhu cầu sản xuất sản phẩm. Chương 3. Thiết kế sản phẩm và công nghệ. Chương 4. Lựa chọn quá trình sản xuất và hoạch định công suất. Chương 5. Định vị doanh nghiệp. Chương 6. Bố trí sản xuất trong doanh nghiệp. Chương 7. Hoạch định tổng hợp. Chương 8. Hoạch định nhu cầu nguyên vật liệu. Chương 9. Điều độ sản xuất trong doanh nghiệp. Chương 10. Quản trị dự án sản xuất. Chương 11. Quản trị hàng dự trữ. Chương 12. Quản trị chất lượng.

 

User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active

Tác giả: PGS. TS. Bùi Minh Trí.

Nhà xuất bản Đại học Kinh tế Quốc dân. Năm: 2006.

Mô tả: 211Tr, kích thước: 16x24cm. Số định danh: 330/ Tr300. Vị trí: Phòng Học liệu Quốc văn 1

Nội dung:

Chương 1. Lý thuyết hệ thống và các mô hình kinh tế, các khái niệm cơ bản của điều khiển học. Chương 2. Kinh tế học và hệ thống kinh tế. Chương 3. Quản lý kinh tế. Chương 4. Chức năng tổ chức, cơ cấu tổ chức cán bộ lãnh đạo quản lý. Chương 5. Thông tin kinh tế và quyết định quản lý kinh tế. Chương 6. Các phương pháp dự báo kinh tế.

 


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn