foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

(0294)3855246 - 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: Đào Thị Kim Thiêu; TS. Phạm Văn Tài (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2019.

Mô tả: 82Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 658.3/ Th309. Vị trí: Phòng đọc.

Mục tiêu nghiên cứu:

Đánh giá thực trạng công tác Quản trị Nguồn nhân lực tại Liên đoàn Lao động tỉnh Trà Vinh giai đoạn (2013 - 2017).Phân tích các yếu tố môi trường ảnh hưởng đến công tác Quản trị Nguồn nhân lực.Đề xuất các giải pháp hoàn thiện công tác Quản trị Nguồn nhân lực tại Liên đoàn Lao động tỉnh Trà Vinh trong thời gian tới.

 

Tác giả: Nguyễn Minh Lợi; TS. Trương Thị Bé Hai (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2019.

Mô tả: 84Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 658.3/ L462. Vị trí: Phòng đọc.

Mục tiêu nghiên cứu:

Khái quát chung về cơ sở lý thuyết phát triển NNL và phân tích, đánh giá thực trạng nguồn nhân lực ngành Y tế, từ đó đề xuất các giải pháp phát triển nguồn nhân lực ngành Y tế tỉnh Vĩnh Long.

 

Tác giả: Lê Thị Lài; TS. Thái Anh Hòa (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2019.

Mô tả: 76Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 658.8342/ L103. Vị trí: Phòng đọc.

Mục tiêu nghiên cứu:

Đánh giá các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định tham gia du lịch cộng đồng của hộ gia đình, trên cơ sở đó đề xuất giải pháp nhằm nâng cao khả năng tham gia DLCĐ của các hộ gia đình trên địa bàn tỉnh Tiền Giang.

Tác giả: Phan Thị Ngọc Thơ; PGS. TS. Nguyễn Hải Quang (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2019.

Mô tả: 61Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 338.18/ Th460. Vị trí: Phòng đọc.

Mục tiêu nghiên cứu:

Đề tài này tập trung nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định tham gia Tổ hợp tác của các hộ sản xuất trên biển trên địa bàn tỉnh Trà Vinh. Từ đó, đề xuất các hàm ý chính sách khuyến khích các hộ sản xuất trên biển tham gia THT.

 

Tác giả: Thạch Thị Sô Quươn;  TS. Huỳnh Văn Hồng (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2019.

Mô tả: 119Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 339.4/ Qu560. Vị trí: Phòng đọc.

Mục tiêu nghiên cứu:

Ðề tài sẽ đi sâu làm rõ lý luận về nghèo đói và công tác xóa đói giảm nghèo trong đồng bào dân tộc Khmer. Nêu và phân tích những chính sách giảm nghèo đối với đồng bào dân tộc thiểu số đã được huyện Tiểu Cần tổ chức triển khai trong thời gian qua. Đồng thời trình bày những mặt được và hạn chế trong công tác giảm nghèo ở huyện Tiểu Cần. Trên cơ sở nghiên cứu và phân tích thực trạng về giảm nghèo trong đồng bào dân tộc Khmer, đề tài sẽ đề xuất những giải pháp nhằm giảm nghèo hiệu quả trong thời gian tới.


Trung tâm Học liệu Trường Đại học Trà Vinh.

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn

Giấy phép trang Thông tin điện tử số 02/GP-TTĐT cấp ngày 18/12/2018, Sở TT&TT tỉnh Trà Vinh

Mã nguồn: Joomla - Diablodesign.