foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: Nguyễn Thị Thùy Oanh; TS. Lê Hoàng Phúc (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2018.

Mô tả: 75Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 657.458 / O-408. Vị trí: Phòng Tự nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

- Đánh giá ưu điểm, hạn chế của hệ thống kiểm soát nội bộ hiện hành; ảnh hưởng của các nhân tố của kiểm soát nội bộ đến chất lượng, hiệu quả của hệ thống kiểm soát nội bộ tại Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư và phát triển Chi nhánh Trà Vinh;

- Đề xuất các giải pháp ngắn hạn và dài hạn nhằm hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Chi nhánh Trà Vinh.

 

Tác giả: Võ Thị Tú Mẫn; TS. Phạm Quang Huy (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2018.

Mô tả: 83Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 657.45 / M121. Vị trí: Phòng Tự nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Phân tích thực trạng hệ thống kiểm soát nội bộ trong hoạt động tín dụng của ngân hàng thương mại trách nhiệm hữu hạn một thành viên Xây dựng Việt Nam nhằm đề xuất một số giải pháp hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ trong hoạt động tín dụng của ngân hàng Xây dựng.

Mục tiêu cụ thể:

- Phân tích thực trạng hệ thống kiểm soát nội bộ trong hoạt động tín dụng tại ngân hàng Xây dựng, từ đó rút ra những ưu điểm và hạn chế của hệ thống kiểm soát nội bộ trong hoạt động tín dụng tại Ngân hàng Xây dựng;

- Đề xuất các giải pháp hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ đối với hoạt động tín dụng tại Ngân hàng Xây dựng.

 

Tác giả: Nguyễn Thị Ngọc Quý;  TS. Phạm Quang Huy (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2018.

Mô tả: 78Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 657 / Qu600. Vị trí: Phòng Tự nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Phân tích, đánh giá thực trạng công tác kế toán chi ngân sách tại Phòng quản lý đô thị thị xã Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh. Trên cơ sở đó, tác giả đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao công tác kế toán chi tại đơn vị giúp cho việc hoạt động và quản lý về chi ngân sách tại đơn vị đạt hiệu quả hơn.

Mục tiêu cụ thể:

- Cơ sở lý luận về công tác kế toán chi ngân sách nhà nước trong các đơn vị sự nghiệp công lập;

- Thực trạng về công tác kế toán chi ngân sách tại Phòng quản lý đô thị thị xã Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh;

- Đưa ra một số giải pháp cụ thể nhằm hoàn thiện, công tác kế toán chi ngân sách tại đơn vị.

 

Tác giả: Dương Thị Hồng Lỉnh; PGS. TS. Mai Thị Hoàng Minh (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2018.

Mô tả: 67Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 658.1511 / L312. Vị trí: Phòng Tự nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Xác định các nhân tố ảnh hưởng đến sự minh bạch thông tin của hệ thống báo cáo tài chính các ngân hàng thương mại cổ phần trên địa bàn tỉnh Trà Vinh, từ đó đưa ra các đề xuất, kiến nghị nhằm tăng cường sự minh bạch thông tin BCTC của các NHTMCP

Mục tiêu cụ thể:

- Xác định các nhân tố ảnh hưởng đến tính minh bạch thông tin của hệ thống BCTC các NHTMCP trên địa bàn tỉnh Trà Vinh;

- Đo lường, đánh giá mức độ tác động của các nhân tố ảnh hưởng đến tính minh bạch thông tin của hệ thống BCTC các NHTMCP trên địa bàn tỉnh Trà Vinh.

 

Tác giả: Vũ Thị Mai Khanh; PGS. TS. Mai Thị Hoàng Minh (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2018.

Mô tả: 68Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 657.45 / Kh107 . Vị trí: Phòng Tự nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Đánh giá các nhân tố ảnh hưởng đến sự hữu hiệu của Hệ thống kiểm soát nội bộ trong các Ngân hàng thương mại tỉnh Trà Vinh

 


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn