foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

(0294)3855246 - 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: Trần Diệu Bạch; TS. Diệp Thanh Tùng (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2018.

Mô tả: 73Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 338.16 / B102 . Vị trí: Phòng đọc.

Mục tiêu nghiên cứu:

Nghiên cứu hiệu quả kinh tế của nông hộ sản xuất lúa trong và ngoài mô hình cánh đồng lớn để đề xuất ý tưởng góp phần giúp nông hộ tại thị xã Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang có định hướng sản xuất lúa tốt hơn.

Mục tiêu cụ thể:

- Đánh giá thực trạng việc triển khai mô hình sản xuất lúa dưới hình thức cánh đồng mẫu lớn;

- Phân tích hiệu quả kinh tế và các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả kinh tế của nông hộ trồng lúa trong và ngoài mô hình cách đồng lớn;

- Đề xuất một số hàm ý chính sách phù hợp để mô hình có hiệu quả được nhân rộng.

Tác giả: Cao Đức Tâm; TS. Vũ Minh Tâm (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2018.

Mô tả: 87Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 35.615 / T120 . Vị trí: Phòng đọc.

Mục tiêu nghiên cứu:

Đề tài nghiên cứu thực trạng và phân tích, đánh giá hiệu quả sản xuất dưa hấu của nông hộ. Trên cơ sở đó đề xuất các hàm ý chính sách, quản trị nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất dưa hấu của nông hộ tại huyện Phụng Hiệp tỉnh Hậu Giang.

Mục tiêu cụ thể:

- Nghiên cứu thực trạng sản xuất dưa hấu của nông hộ tại huyện Phụng Hiệp tỉnh Hậu Giang;

- Phân tích, đánh giá hiệu quả sản xuất dưa hấu và các yếu tố ảnh hưởng đến doanh thu sản xuất dưa hấu của nông hộ tại huyện Phụng Hiệp tỉnh Hậu Giang;

- Đề xuất các hàm ý chính sách nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất dưa hấu của nông hộ tại huyện Phụng Hiệp tỉnh Hậu Giang.

Tác giả: Phạm Trường Giang; TS. Huỳnh Quang Linh (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2018.

Mô tả: 79Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 658.8384 / Gi106. Vị trí: Phòng đọc.

Mục tiêu nghiên cứu:

Đánh giá sự hài lòng của người đang hưởng trợ cấp bảo hiểm xã hội với công tác chi trả qua Bưu điện tại tỉnh Vĩnh Long.

Mục tiêu cụ thể:

- Khái quát thực trạng công tác chi trả trợ cấp BHXH trong thời gian qua;

- Đánh giá sự hài lòng của người đang hưởng trợ cấp BHXH đối với công tác chi trả trợ cấp BHXH qua Bưu điện;

- Đề xuất các khuyến nghị nhằm nâng cao sự hài lòng của người đang hưởng trợ cấp BHXH đối với công tác chi trả qua Bưu điện.

Tác giả: Nguyễn Thị Thùy Bia; TS. Diệp Thanh Tùng (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2018.

Mô tả: 67Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 338.16 / B301 . Vị trí: Phòng đọc.

Mục tiêu nghiên cứu:

Nghiên cứu hiệu quả kinh tế của mô hình chuyên canh lúa và lúa – màu, để đề xuất ý tưởng góp phần định hướng phát triển mô hình canh tác phù hợp hơn tại thị xã Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang.

Mục tiêu cụ thể:

- Đánh giá thực trạng sản xuất lúa chuyên canh và luân canh lúa – màu tại thị xã Long Mỹ;

- Phân tích hiệu quả kinh tế của mô hình chuyên canh lúa và lúa - màu tại thị xã Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang;

- Đề xuất một số hàm ý chính sách cơ bản nhằm giúp cải thiện hiệu quả của mô hình chuyên canh lúa và lúa - màu cho phù hợp, để mô hình có hiệu quả tiếp tục được áp dụng rộng rãi trong và ngoài thị xã.

Tác giả: Lưu Thanh Điền; TS. Nguyễn Văn Đúng (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2018.

Mô tả: 93Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 381.18 / Đ305. Vị trí: Phòng đọc.

Mục tiêu nghiên cứu:

Phân tích thực trạng và đề xuất các giải pháp nhằm phát triển chợ truyền thống trên địa bàn tỉnh Hậu Giang

Mục tiêu cụ thể:

- Hệ thống hóa các cơ sở lý luận liên quan đến chợ truyền thống và phát triển chợ truyền thống;

- Đánh giá thực trạng phát triển của chợ truyền thống trên địa bàn tỉnh Hậu Giang;

- Đề xuất các giải pháp phát triển chợ truyền thống trên địa bàn tỉnh Hậu Giang đến năm 2025.

 


Trung tâm Học liệu Trường Đại học Trà Vinh.

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn

Giấy phép trang Thông tin điện tử số 02/GP-TTĐT cấp ngày 18/12/2018, Sở TT&TT tỉnh Trà Vinh

Mã nguồn: Joomla - Diablodesign.