foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: Huỳnh Phan Kiều Ngân; TS. Nguyễn Hồng Hà (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2019.

Mô tả: 89Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 332.7/ Ng121. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định tiếp nhận vốn vay của các QTDND tại Ngân hàng Hợp tác - CN Trà Vinh. Đề xuất hàm ý chính sách nâng cao khả năng tiếp nhận vốn vay của các QTDND tại Ngân hàng Hợp tác - CN Trà Vinh trong thời gian tới.

 

Tác giả: Trần Thị Mỹ Hằng; PGS. TS. Trầm Thị Xuân Hương (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2019.

Mô tả: 87Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 332.17/ H116. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến sự hài lòng về chất lượng dịch vụ ngân hàng bán lẻ tại Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư và phát triển Việt Nam - Chi nhánh Trà Vinh. Từ đó đưa ra các giải pháp nhằm nâng cao sự hài lòng chất lượng dịch vụ ngân hàng bán lẻ tại BIDV chi nhánh Trà Vinh.

 

Tác giả: Võ Thị Bích Phượng; TS. Huỳnh Quang Linh (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2019.

Mô tả: 66Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 332.178/ Ph561. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định sử dụng dịch vụ Internet banking của khách hàng tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh Trà Vinh, từ đó đề xuất hàm ý quản trị nhằm tăng khả năng quyết định sử dụng dịch vụ Internet banking của khách hàng tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh Trà Vinh.

 

Tác giả: Nguyễn Thị Thanh Tuyền; GS. TS. Nguyễn Thanh Tuyền (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2019.

Mô tả: 68Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 332.1753/ T527. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Mục tiêu nghiên cứu chung của đề tài này nhằm đề xuất các hàm ý quản trị nhằm gia tăng quyết định vay vốn của khách hàng cá nhân tại Ngân hàng TMCP Đầu Tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Trà Vinh

Tác giả: Nguyễn Thế Hà; PGS. TS. Trần Huy Hoàng (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2019.

Mô tả: 79Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 332.12/ H100. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Hệ thống hóa cơ sở lý luận về nợ xấu và hạn chế xử lý nợ xấu trong hoạt động tín dụng và quản lý nợ xấu. Phân tích thực trạng hạn chế và xử lý nợ xấu, các nguyên nhân dẫn đến nợ xấu và các phương pháp hạn chế xử lý nợ xấu tại Vietinbank CN Trà Vinh. Trên cơ sở lý luận, thực trạng nợ xấu và các nhân tố ảnh hưởng đến nợ xấu tại ngân hàng, đề tài đưa ra một số giải pháp nhằm hạn chế và xử lý nợ xấu tại Vietinbank CN Trà Vinh trong thời gian tới.


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn