foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active

Tác giả: TS. Trương Thị Hiền.

Nhà xuất bản Tổng hợp TP. HCM. Năm XB: 2020. Mô tả: 271Tr. Vị trí: Phòng Học liệu Quốc văn 1

Nội dung:

Chương 1. Đối tượng, nhiệm vụ, chức năng nghiên cứu của xã hội học. Chương 2. Sự ra đời của xã hội học và một số mô hình lý thuyết xã hội học. Chương 3. Cơ cấu xã hội. Chương 4. Hành động xã hội và tương tác xã hội. Chương 5. Cá nhân và xã hội. Chương 6. Sự điều tiết của xã hội. Chương 7. Bất bình đẳng và phân tầng xã hội. Chương 8. Chuyển biến xã hội. Chương 9. Phương pháp nghiên cứu xã hội học.

User Rating: 1 / 5

Star ActiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

Tác giả: Lê Quang Thiêm (chủ biên).

Nhà xuất bản Đại học Quốc gia Hà Nội. Năm XB: 2020. Mô tả: 271Tr. Vị trí: Phòng Học liệu Quốc văn 1

Nội dung:

Phần 1. Văn hóa với sự phát triển của xã hội. Phần 2. Văn hóa với sự phát triển của xã hội Việt Nam theo định hướng xã hội chủ nghĩa.

 

User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active

Tác giả: GS. TS. Mai Hồng Quỳ.

Nhà xuất bản: Đại học Sư Phạm. Năm XB: 2017. Mô tả: 332Tr. Kích thước: 17x24cm.

Nội dung:

Chương 1. Những khái niệm chung về nhà nước. Chương 2. Những khái niệm chung về pháp luật. Chương 3. Pháp luật dân sự và tố tụng dân sự. Chương 4. Pháp luật lao động. Chương 5. Pháp luật hình sự và tố tụng hình sự. Chương 6. Pháp luật hành chính và tố tụng hành chính. Chương 7. Pháp luật kinh doanh. Chương 8. Pháp luật đất đai và môi trường. Chương 9. Công pháp quốc tế. Chương 10. Tư pháp quốc tế. Chương 11. Luật thương mại quốc tế. Chương 12. Đào tạo luật và nghề luật ở Việt Nam.

 

User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active

Tác giả: TS. Phạm Đức Trọng.

Nhà xuất bản: Hồng Đức - Hội Luật gia Việt Nam. Năm XB: 2016. Mô tả: 237Tr. Kích thước: 14,5x20,5cm. Số định danh: 301/ Tr431. Vị trí: Phòng Học liệu Quốc văn 1.

Nội dung:

Chương 1. Khái quát về quá trình hình thành và phát triển của xã hội học. Chương 2. Đối tương, chức năng, nhiệm vụ và phương pháp nghiện cứu xã hội học. Chương 3. Các khái niệm cơ bản của xã hội học. Chương 4. Xã hội hóa. Chương 5. Xã hội học về bất bình đẳng và phân tầng xã hội. Chương 6. Xã hội học về dư luận xã hội và truyền thông đại chúng. Chương 7. Xã hội học đô thị và xã hội học nông thôn. Chương 8. Xã hội học gia đình. Chương 9. Xã hội học tội phạm và xã hội học pháp luật.

 

User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active

Tác giả: Tống Văn Chung.

Nhà xuất bản: Giáo dục Việt Nam. Năm XB: 2011. Mô tả: 267Tr. Kích thước: 16x24cm

Nội dung:

Bài 1. Đối tượng, chức năng, nhiệm vụ của xã hội học nông thôn. Bài 2. Phương pháp nghiên cứu xã hội học nông thôn. Bài 3. Khái niệm nông thôn, xã hội nông thôn. Bài 4. Cơ cấu xã hội nông thôn. Bài 5. Đặc thù của cá nhân xã hội nông thôn. Bài 6. Gia đình và hộ gia đình ở nông thôn Việt Nam. Bài 7. Cộng đồng họ hàng trong nông thôn Việt Nam. Bài 8. Làng - xã nông thôn Việt Nam. Bài 9. Các thiết chế xã hội ở nông thôn. Bài 10. Văn hóa nông thôn.

 


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn