foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: Lư Thái Duy; TS. Lê Nguyên Thanh (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2020.

Mô tả: 75Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 345.597/ D522. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Mục đích nghiên cứu là làm rõ các quy định về tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm theo luật tố tụng hình sự Việt Nam. Qua thực tiễn công tác kiểm sát về tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm đã phát sinh những vướng mắc, bất cập, hạn chế, khó khăn và đề xuất một số kiến nghị, giải pháp nhằm nâng cao chất lương công tác kiểm sát và hoàn thiện các quy định pháp luật về tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm trong luật tố tụng hình sự Việt Nam.

Tác giả: Nguyễn Thị Tú Anh; TS. Võ Thị Kim Oanh (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2020.

Mô tả: 72Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 345.597/ A107. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Nghiên cứu những vấn đề mang tính khái quát chung về công tác kiểm sát xét xử sơ thẩm hình sự của Viện kiểm sát nhân dân; nghiên cứu và phân tích cụ thể từng nhiệm vụ, quyền hạn của Viện kiểm sát khi kiểm sát xét xử sơ thẩm hình sự; tìm hiểu và đánh giá thực tiễn thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Viện kiểm sát khi kiểm sát xét xử sơ thẩm hình sự, từ đó tác giả đề xuất giải pháp hoàn thiện quy định của pháp luật và nâng cao hiệu quả công tác này của Viện kiểm sát nhân dân.

Tác giả: Cao Văn Nở; TS. Phạm Văn Beo (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2020.

Mô tả: 56Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 345.597/ N460. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Luận văn nghiên cứu và phân tích trên cơ sở lý luận của phòng vệ chính đáng, các quy định của pháp luật hình sự về phòng vệ chính đáng, đồng thời kết hợp với thực tiễn xét xử các vụ án có liên quan đến đề tài để chỉ những điểm còn bất cập trong quy định của pháp luật và trong việc áp dụng pháp luật. Từ đó, đưa ra các giải pháp để hoàn thiện pháp luật hình sự cũng như tăng cường công tác hướng dẫn áp dụng đúng pháp luật.

Tác giả: Trần Thị Kim Ngân; TS. Phan Anh Tuấn (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2020.

Mô tả: 87Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 345.597/ Ng121. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Trên cơ sở nghiên cứu, làm rõ những vấn đề lý luận của Luật hình sự và thực tiễn áp dụng của tội tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có qui định Bộ luật hình sự năm 2015, Luận văn sẽ đưa ra những kiến nghị nhằm hoàn thiện điều luật này trong Bộ luật hình sự Việt Nam và đề xuất những giải pháp nâng cao hiệu quả áp dụng quy định pháp luật hình sự về tội tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Tác giả: Nguyễn Thị Hoàng Danh; TS. Đinh Xuân Nam (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2020.

Mô tả: 70Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 345.59705042 / D107. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Làm rõ một số vấn đề lý luận và thực tiễn về thực hành quyền công tố trong giai đoạn xét xử sơ thẩm vụ án hình sự theo Bộ luật tố tụng hình sự. Từ đó đề xuất một số kiến nghị hoàn thiện về pháp luật và đưa ra một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác này trong thời gian tới đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp và các quy định của Hiến pháp và pháp luật.


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn