foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: Võ Thị Nhí; PGS. TS. Nguyễn Xuân Hưng (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2019.

Mô tả: 88Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 657.45 / Nh300. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ tại VNPT Trà Vinh để nâng cao hiệu quả hoạt động tại đơn vị: Khảo sát thực trạng hoạt động HTKSNB tại VNPT Trà Vinh, đề xuất những giải pháp để hoàn thiện HTKSNB tại VNPT Trà Vinh.

 

Tác giả: Nguyễn Minh Thùy, TS. Phạm Ngọc Toàn.

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2020.

Mô tả: 69Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 657.45/ Th522. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Đánh giá thực trạng kiểm soát nội bộ của công tác chi thường xuyên ngân sách nhà nước tại Kho bạc Nhà nước Châu Thành – tỉnh Trà Vinh. Đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện KSNB của công tác chi thường xuyên NSNN tại KBNN Châu Thành – tỉnh Trà Vinh.

 

Tác giả: Phan Minh Tâm, PGS. TS. Mai Thị Hoàng Minh.

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2020.

Mô tả: 88Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 657/ T120. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Xác định và do lường các nhân tố ảnh hưởng đến sự lựa chọn DVKT của các doanh nghiệp tại tỉnh Bến Tre. Đề xuất một số hàm ý quản trị và kiến nghị nhầm tối ưu nhất đến các nhân tố ảnh hưởng đến sự lựa chọn DVKT của các doanh nghiệp tại tỉnh Bến Tre.

 

Tác giả: Đoàn Phúc Linh, PGS. TS. Mai Thị Hoàng Minh.

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2020.

Mô tả: 83Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 657/ L312. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến tổ chức công tác kế toán của tổ chức Công đoàn tỉnh Trà Vinh, trên cơ sở đó đề xuất hàm ý chính sách nhằm nâng cao hiệu quả TCCTKT của tổ chức Công đoàn tỉnh Trà Vinh trong thời gian tới.

 

Tác giả: Lê Ngọc Thi; TS. Lê Hoàng Phúc.

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2020.

Mô tả: 80Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 657.45/ Th300. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Nghiên cứu phân tích, đánh giá thực trạng kiểm soát nội bộ và đề ra các giải pháp cụ thể nhằm hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ tại Bảo hiểm xã hội tỉnh Trà Vinh.

 


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn