foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: Đinh Thị Hồng Thúy; TS. Phùng Văn Đệ (người hướng dẫn khoa học).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2023. Mô tả: 59Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 428.3/ Th522. Vị trí: Phòng Tài nguyên Nội sinh.

Mục tiêu nghiên cứu:

This study aimed to investigate the influence of videos on EFL students in practicing speaking skills. The purpose of this study is two-fold. First, it is aimed at investigating the effects of using videos on EFL students’ speaking performance in high school. Secondly, it explored students’ attitudes toward using videos on EFL students’ speaking performance.

 

Tác giả: Hồ Thị Thùy Dung; PGS. TS. Nguyễn Thanh Tùng (người hướng dẫn khoa học).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2023. Mô tả: 70Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 808.042/ D513. Vị trí: Phòng Tài nguyên Nội sinh.

Mục tiêu nghiên cứu:

The purpose of this study is two-fold. Firstly, it is aimed at investigating how PBL affects high school students’ writing abilities. Secondly, it explores learners’ attitudes toward the effects of PBL on writing skills.

 

Tác giả: Đặng Thị Thúy An; PGS. TS. Nguyễn Thanh Tùng (người hướng dẫn khoa học).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2023. Mô tả: 55Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 428.2/ A105. Vị trí: Phòng Tài nguyên Nội sinh.

Mục tiêu nghiên cứu:

The study aims to explore what strategies the 12th graders frequently used in learning vocabulary and investigate the teachers’ and students’ perceptions of VLS.

 

Tác giả: Lê Ngọc Huê; TS. Nguyễn Trung Cang (người hướng dẫn khoa học).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2023. Mô tả: 55Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 428.3/ H507. Vị trí: Phòng Tài nguyên Nội sinh.

Mục tiêu nghiên cứu:

The effects of the teacher’s use of task-based language teaching on students’ speaking performance. Students’ attitudes towards the use of task-based language teaching on their speaking performance.

 

Tác giả: Lê Thị Lan; PGS. TS. Phạm Vũ Phi Hổ (người hướng dẫn khoa học).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2023. Mô tả: 61Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 428.3/ L105. Vị trí: Phòng Tài nguyên Nội sinh.

Mục tiêu nghiên cứu:

The purposes of this study are two-fold. First, the purpose of this study is to determine how task-based language instruction affects high school students' listening performance. Second, the goal of the current study is to determine students' attitudes about task-based language education as well as the impact of task-based listening instruction on students' listening skills.

 


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn