foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: Hồ Hửu Chánh, TS. Nguyễn Ngọc Điện (người hướng dẫn khoa học).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2023. Mô tả: 81Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 346.59707/ Ch107. Vị trí: Phòng Tài nguyên Nội sinh.

Mục tiêu nghiên cứu:

Trên cơ sở phân tích lý luận và qui định của pháp luật về quyền tài sản của cổ đông là người lao đông trong doanh nghiệp bảo vệ quyền lợi người lao động, làm rỏ lý luận và thực tiễn tại Hậu Giang về quyền góp vốn cổ phần vào doanh nghiệp; Quyền tài sản của cổ đông là người lao động trong doanh nghiệp cổ phần là quyền dân sự; Trách nhiệm của công đoàn cơ sở, chủ doanh nghiệp và người lao động. Kiến nghị giải pháp hoàn thiện pháp luật.

Tác giả: Huỳnh Tấn Phong, TS. Trần Huỳnh Thanh Nghị (người hướng dẫn khoa học).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2023. Mô tả: 61Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 346.59702/ Ph431. Vị trí: Phòng Tài nguyên Nội sinh.

Mục tiêu nghiên cứu:

Đề tài làm sáng tỏ một cách có hệ thống quy định của pháp luật chung về hợp đồng vô hiệu do giả tạo. Từ thực tiễn áp dụng pháp luật trong chuyển nhượng quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long từ đó nêu lên tồn tại, hạn chế, trên cơ sở đó đề xuất một số giải pháp hoàn thiện pháp luật về hợp đồng giả tạo và hợp đồng giả tạo trong chuyển nhượng quyền sử dụng đất tại Việt Nam.

 

Tác giả: Lâm Phước Lộc, PGS. TS. Đoàn Thị Phương Diệp (người hướng dẫn khoa học).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2023. Mô tả: 62Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 346.59705/ L451. Vị trí: Phòng Tài nguyên Nội sinh.

Mục tiêu nghiên cứu:

Luận văn nhằm mục đích nghiên cứu một cách tổng quát, phân tích cụ thể các cơ sở lý luận, cơ sở pháp lý về thừa kế theo pháp luật tại nước ta. Từ đó chỉ ra những điểm chưa phù hợp trong quy định của Bộ luật dân sự về vấn đề thừa kế theo pháp luật so với thực tiễn giải quyết những tranh chấp liên quan đến nội dung này, đưa ra những kiến nghị hoàn thiện quy định pháp luật về thừa kế theo pháp luật, tạo hành lang pháp lý vững chắc hơn cho việc áp dụng pháp luật của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

 

Tác giả: Nguyễn Hải Đăng. TS. Dương Kim Thế Nguyên (người hướng dẫn khoa học).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2023. Mô tả: 62Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 344.59701/ Đ116. Vị trí: Phòng Tài nguyên Nội sinh.

Mục tiêu nghiên cứu:

Luận văn nghiên cứu các quy định của pháp luật hiện hành về trợ cấp thôi việc và trợ cấp mất việc làm tại Việt Nam nhằm hoàn thiện một số những quy định còn bất cập liên quan đến trợ cấp cho người lao động nhằm bảo vệ tốt hơn quyền lợi của người lao động và người sử dụng lao động. Luận văn cũng đưa ra một số bất cập trong thực tiễn khi áp dụng luật và kiến nghị hoàn thiện, từ đó cũng đưa ra những phương hướng, giải pháp cụ thể nhằm hoàn thiện các quy định của pháp luật lao động Việt Nam về trợ cấp cho người lao động cụ thể là trợ cấp thôi việc và trợ cấp mất việc làm.

Tác giả: Nguyễn Tấn Hải. TS. Lâm Tố Trang (người hướng dẫn khoa học).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2023. Mô tả: 61Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 344.59701/ H103. Vị trí: Phòng Tài nguyên Nội sinh.

Mục tiêu nghiên cứu:

Nghiên cứu này hướng đến việc tìm hiểu cơ sở lý luận và các quy định của pháp luật hiện hành về đơn phương chấm dứt HĐLĐ do dịch bệnh, cũng như các quy định về chế độ, chính sách cho người lao động khi người sử dụng lao động thực hiện quyền đơn phương chấm dứt HĐLĐ do dịch bệnh và thực tiễn áp dụng pháp luật liên quan đến quyền đơn phương chấm dứt HĐLĐ do dịch bệnh trong thời gian vừa qua, kể từ khi BLLĐ 2019 có hiệu lực, từ đó đề xuất sửa đổi, bổ sung các quy định pháp luật hiện hành liên quan đến việc đơn phương chấm dứt HĐLĐ do dịch bệnh cũng như đề xuất sửa đổi, bổ sung, vận dụng các quy định pháp luật hiện hành để có thể nổ lực duy trì quan hệ lao động trong bối cảnh dịch bệnh trước khi áp dụng biện pháp đơn phương chấm dứt HĐLĐ do dịch bệnh, góp phần giải quyết hài hòa mối quan hệ giữa người lao động và người sử dụng lao động.


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn