foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

(0294)3855246 - 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: Lê Hoàng ThuyA; PGS. TS. Lê Thanh Đức Hải. (Người hướng dẫn Khoa học).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2015.

Mô tả: 147Tr, kích thước: 21x29 cm.

Số định danh: 332.1 Th524. Vị trí: Phòng đọc.

Tóm tắt:

Đề tài “Giải pháp Marketing nhằm mở rộng thị trường tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam Chi nhánh Trà Vinh” được thực hiện từ ngày 05 tháng 9 năm 2014 đến ngày 05 tháng 6 năm 2015. Nghiên cứu tập trung vào các yếu tố cơ bản bên trong ảnh hưởng đến hoạt động marketing của ngân hàng (hiệu quả hoạt động ngân hàng, tài chính, nhân sự, bộ máy điều hành). Nghiên cứu môi trường bên trong để xác định được điểm mạnh, điểm yếu được đánh giá qua ma trận IFE; nghiên cứu môi trường bên ngoài để xác định được các cơ hội và những đe dọa tiềm ẩn, được đánh giá qua ma trận EFE. Khi đã xác định được những điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội và nguy cơ, tác giả có phân tích ma trận SWOT để lựa chọn 04 nhóm giải pháp. Từ cơ sở trên, tác giả phân tích ma trận Ansoff để lựa chọn 05 giải pháp để mở rộng thị trường cho Agribank Chi nhánh Trà Vinh trong thời gian tới, gồm: (1) Giải pháp thâm nhập thị trường; (2) Giải pháp phát triển thị trường; (3) Giải pháp đa dạng hóa; (4) Giải pháp nâng cao chất lượng sản phẩm và đẩy mạnh nghiên cứu sản phẩm mới; (5) Giải pháp khác biệt hóa sản phẩm. Đồng thời, tác giả đề ra 7 giải pháp cụ thể để thực hiện các giải pháp trên, thông qua marketing hỗn hợp 7 P, gồm: (1) Chiến lược sản phẩm (Product); (2) Chiến lược giá cả (Price); (3) Chiến lược phân phối (Place); (4) Chiến lược xúc tiến hỗn hợp (Promotion); (5) Chiến lược con người (People); (6) Chiến lược quy trình dịch vụ (Process); (7) Chiến lược môi trường vật chất (Physical ). Bên cạnh, để các giải pháp thực hiện tốt hơn, tác giả đã kiến nghị Trụ sở chính 04 kiến nghị. .

Register to read more ...

Tác giả: Nguyễn Văn Nguyện. PGS. TS. Nguyễn Xuân Dũng, TS. Trần Đăng Thịnh (người hướng dẫn khoa học).

Học viện Khoa học Xã hội. Năm: 2015.

Mô tả: 194Tr. Kích thước: 30cm.

Mục tiêu nghiên cứu của luận án:

Giải pháp phát triển nhanh và bền vững khu công nghiệp tỉnh Trà Vinh đến năm 2020, định hướng đến năm 2030.

Nhiệm vụ nghiên cứu:

- Khái quát hóa một số vấn đề lý luận cơ bản và thực tiễn về phát triển nhanh và bền vững khu công nghiệp.

- Đánh giá thực trạng phát triển nhanh và bền vững tỉnh Trà Vinh giai đoạn 2006 - 2013.

- Đề xuất một số giải pháp phát triển nhanh và bền vững khu công nghiệp tỉnh Trà Vinh đến 2020, định hướng đến năm 2030.

Register to read more ...

Tác giả: Nguyễn Thị Mai Kha.

University of Stirling. Năm: 2013.

Mô tả: 120Tr, kích thước: 30cm. Vị trí: phòng đọc.

The purpose of this study was to consider the current situation on university branding of universities in the MeKong Delta or the Southwest including their interest in branding, their benefits, disadvantages and remedies in the process of branding, methods and strategies to build and management the brand. Qualitative and quantitative methods were applied and there were six universities selected for this research including Can Tho university, Tra Vinh university, Tien Giang university, Tay Do University, Dong Thap university and An Giang university. Each university had an interviewee with an in-depth interview and answering nine similar research questions. It was discovered that most of universities in Mekong Delta had a considerable concern about brand building. The universities primarily carried out basic and important activities in university branding such as improving training quality, material facilities, teaching and learning equipment, human resources, in which the activity which was done most was improving training programmes. However, the things that they were caring most at the present were the brand identity like upgrading websites, increasing designs of flyers/posters, popularizing the image of the university on mass media. This might be because they knew how to overcome dificulties in the periods of branding through taking the advantages, bettering limited aspects, continuing to develope in good sides and investing in things which had not yet been taken interest in. Noticeably, they seemed to have more similarities than differences in terms of advantages and disadvantages as well as the strategy of branding. Although there were not any models of university branding which were found in this research and strategies or methods of branding were also so general. All in all, this study may bring a wide range of useful information about university branding in the Southwest for reference or may support to conduct other research.

Register to read more ...

Tác giả: Lý Ngọc Nhãn. TS. Lê Nguyễn Đoan Khôi (người hướng dẫn khoa học).

Trường Đại học Cần Thơ. Năm XB: 2014.

Mô tả: 119Tr. Kích thước: 30cm. Số định danh: 658.3 Nh105, vị trí: phòng đọc.

Tóm tắt:

Đề tài “Giải pháp hoàn thiện nguồn nhân lực trong các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Trà Vinh” nhằm mục đích làm rõ trách nhiệm phát triển nghề nghiệp cho người lao động trong doanh nghiệp, hệ thống hóa các nhân tố ảnh hưởng đến mức độ hoàn thành công việc của người lao động trong doanh nghiệp, chỉ ra những nguyên nhân hạn chế, đưa ra những khuyến nghị mới về quan điểm, định hướng chính sách và giải pháp cụ thể nhằm cải thiện bền vững vấn đề nguồn nhân lực trong các doanh nghiệp. Số liệu được thu thập từ 73 doanh nghiệp và 93 lao động trong các doanh nghiệp tại tỉnh Trà Vinh thông qua hai mẫu bảng câu hỏi được thiết kế sẵn. Đề tài sử dụng phương pháp thống kê mô tả kết hợp với phương pháp đánh giá cho điểm để phân tích các yếu tố tác động đến công tác quản trị nguồn nhân lực và mức độ hoàn thành công việc của nhân viên. Từ kết quả đạt được, đề tài đã đề xuất một số giải pháp phù hợp cho các hoạt động quản trị nguồn nhân lực: Về quy trình tuyển dụng, về bố trí sử dụng lao động, về tuyển chọn các vị trí lãnh đạo, về công tác đào tạo, về công nghệ thông tin và chế độ tiền lương. Từ đó, đề xuất một số kiến nghị phù hợp với các doanh nghiệp, các trung tâm đào tạo và các cơ quan lý của Nhà nước tại địa bàn nghiên cứu.

Register to read more ...

Tác giả: Dương Thị Tuyết Anh. TS. Lê Bảo (người hướng dẫn khoa học)

Đại học Đà Nẵng. Năm XB: 2013.

Mô tả: 95Tr. Kích thước: 30cm. Số định danh: 338.642 / A107. Vị trí: Phòng đọc.

Mục tiêu nghiên cứu của luận văn:

Hệ thống những vấn đề lý luận và thực tiễn phát triển của doanh nghiệp nhỏ và vừa trong nền kinh tế. Đánh giá ra thực trạng hoạt động doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn Thành phố Trà Vinh. Đề xuất một số giải pháp nhằm phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn Thành phố trong thời gian tới.

 


Trung tâm Học liệu Trường Đại học Trà Vinh.

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn

Giấy phép trang Thông tin điện tử số 02/GP-TTĐT cấp ngày 18/12/2018, Sở TT&TT tỉnh Trà Vinh

Mã nguồn: Joomla - Diablodesign.