foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: Đặng Hữu Nghĩa, TS. Nguyễn Thị Kiều Tiên (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2019.

Mô tả: 122Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 807.12/ Ngh301. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Đề tài “Phát triển năng lực thẩm mĩ cho học sinh trong dạy học Ngữ văn qua hoạt động tự học” nhằm góp phần đổi mới dạy học Ngữ văn theo định hướng phát triển NL học sinh mà chương trình Ngữ văn sau 2018 đặt ra. Đề tài “Phát triển năng lực thẩm mĩ cho học sinh trong dạy học Ngữ văn qua hoạt động tự học” cũng nhằm mục tiêu phát triển NLTM cho HS thông qua đổi mới PP, đổi mới cách thức tổ chức các hoạt động HT theo hướng phát huy vai trò chủ động, tích cực tự học của HS.

 

Tác giả: Danh Bình, TS. Lê Thị Thanh Tâm (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2019.

Mô tả: 91Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 401.43/ B312. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Trên cơ sở đánh giá thực trạng về tình hình dạy học tiếng Khmer ở các trường Phổ thông Dân tộc Nội trú trên địa bàn tỉnh Kiên Giang hiện nay: Nghiên cứu nhóm động từ chuyển động có hướng trong tiếng Khmer so sánh với tiếng Việt. Luận văn đề xuất các phương pháp đổi mới trong giảng dạy như ứng dụng bảng tương tác để dạy và học trong các trường Phổ thông Dân tộc Nội trú tỉnh Kiên Giang. Đáp ứng yêu cầu đổi mới toàn diện việc dạy và học hiện nay.

 

Tác giả: Nguyễn Thị Kim Chi, TS. Trần Thanh Bình (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2019.

Mô tả: 108Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 807.12/ Ch300. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Khái quát được hệ thống tư liệu bàn về tình hình nghiên cứu phương pháp dạy học văn học dân gian và những nghiên cứu về dạy văn bản văn học dựa trên sự phản hồi của học sinh. Khảo sát thực trạng phản hồi của học sinh. Đề xuất biện pháp hình thành kĩ năng phản hồi cho học sinh thông qua việc giảng dạy một tác phẩm truyện dân gian cụ thể. Thực nghiệm để kiểm nghiệm biện pháp đã đề xuất.

Tác giả: Thạch Lời, TS. Nguyễn Thị Kiều Tiên (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2019.

Mô tả: 91Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 807.12/ L462. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Nghiên cứu, xây dựng hệ thống câu hỏi đọc hiểu văn bản và đề xuất phương pháp dạy học theo định hướng phát triển năng lực, nhằm định hướng cho việc cải cách chương trình sách giáo khoa sau năm 2018 nói chung, với chương trình tiếng dân tộc thiểu số (Tiếng Khmer) nói riêng.

 

Tác giả: Thạch Sa Phone; PGS. TS. Phạm Tiết Khánh (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2020.

Mô tả: 108Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 398.809597/ Ph429. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Khảo sát và đánh giá nội dung, cấu trúc và thời lượng giảng dạy chương trình sách giáo khoa Tiếng Khmer. Qua đó, chúng tôi đề xuất lựa chọn và bổ sung một số văn bản ca dao – dân ca trong chương trình sách giáo khoa Tiếng Khmer. Góp phần thực hiện chương trình dạy học ngôn ngữ dân tộc sau năm 2018 theo định hướng phát triển năng lực.

 


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn